مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا
 
پدیدآور:
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
ب‍س‍ت‌، ج‍ان‌
داک‌ ورث‌، ج‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
م‍ی‍رز، ل‍ارن‍س‌ اس‌
ه‍اوی‍ت‌، دن‍ی‍س‌
ک‍رل‍ی‍ن‍ج‍ر، ف‍ردری‍ک‌ ن‍ی‍ک‍ل‍ز
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تفسیر IPMM و 2-IPMM برای مشاوران و متخصصان بالینی ...
داک ورث ، جین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۸‬,‭‌ف‍لا۸د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در علوم رفتاری
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی ( آمار توصیفی و استنباطی )
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری
بست ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۵ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای راهنمائی و مشاوره
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جرم و شخصیت
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭آ۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش های تحقیق در روان شناسی و مشاوره
هاویت ، دنیس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ه۲‌م۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر)
میرز، لارنس اس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۳‬,‭‌م۲‌پ ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پژوهش در علوم رفتاری
کرلینجر، فردریک نیکلز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک