مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍لاک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
دادگ‍س‍ت‍ری‌ -- ای‍ران‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در
وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
 
پدیدآور:
ج‍اوی‍دان‌، م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۱- ، گ‍ردآورن‍ده‌
دوران‍د، وی‍ن‍س‍ن‍ت‌ .م‍ارک‌
ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۵۲-
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ش‍لاک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات وابسته به مصرف مواد مخدر( برای استفاده مشاوران ، روانشناسان بالینی ، مددکاران ، روانپزشکان و روانپرستاران )
دوراند، وینسنت .مارک ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اکس ، آیا واقعا مضر است ؟
کریمی ، رامین ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امور قضایی و حقوقی ایران در سفرنامه ها
علی اکبری ، حمیدرضا،۱۳۵۲- ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۶۱۳‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داستان های کوتاه درس های بزرگ
خلیلی ، مهدی ، ۱۳۵۱- ، گردآورنده ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۱‬,‭‌خ۸۳د۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر نوین و صنعتی و پیامدهای اجتماعی آن
حسینی ، محمدرضا ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۵۳۴،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش همگانی شناخت و پیشگیری از اعتیاد
جاویدان ، محمد ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۲۴آ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک