مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍دری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - ای‍ران‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ج‍ت‌ خ‍ات‍ون‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ج‍ل‍دی‍ان‍ی‌، لاپ‍ر
ذک‍ای‍ی‌، ل‍ی‍لا
س‍ن‍ج‍ه‌ وی‍ن‍ی‌، راض‍ی‍ه‌
ص‍دری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ظف‍ری‌، ک‍ب‍ری‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه رشد اخلاقی و تنظیم هیجانی در نوجوانان دارای سوء مصرف مواد و نوجوانان عادی
جلدیانی ، لاپر ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۵۸۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سازگاری اجتماعی ، خودنظم دهی و باورهای دینی در زنان معتاد و عادی شهر ارومیه
ذکایی ، لیلا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان غربی علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۷۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد( با تمرکز بر نقش خانواده و مدرسه )
صدری ، اسماعیل ؛  اردبیل انتشارات محقق اردبیلی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ص۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش رفتاری معتادان به اعتیاد بر پایه عزت نفس اجتماعی و تنظیم شناختی هیجانی و اثربخشی درمان راه حل محور کوتاه مدت
بهجت خاتونی ، پیمان ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۶۲۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کارکرد اجرایی ، سرشت عاطفی هیجانی - و الکسی تایمیا در افراد معتاد تحت درمان متادون با همتایان عادی
مظفری ، کبری ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۳۰پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه بهزیستی روانشناختی ، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد بالا و پایین
سنجه وینی ، راضیه ؛  محقق اردبیلی ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۵۰۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک