مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌--ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌--روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍اخ‍ذ
ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
ات‍س‍ل‍ن‍در، پ‍ت‍ر، ۱۹۲۶-
ب‍رای‍م‍ن‌، آل‍ن‌
ب‍لالاک‌، ه‍وب‍رت‌
ح‍ی‍دری‌ چ‍روده‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۵-
دن‍س‍ک‍ام‍ب‌، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۴۹ - م‌
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،- ۱۳۱۸
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ع‍ل‍ی‍خ‍واه‌، ف‍ردی‍ن‌، ۱۳۵۱-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
م‍ح‍م‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
م‍وزر، ک‍لاوس‌ آدول‍ف‌
ن‍ب‍وی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۶-
ه‍ال‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱-
ه‍دری‍ک‌، ت‍ری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌
وای‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍وت‌، ۱۹۱۴ - ، وی‍راس‍ت‍ار
ک‍ازب‍ی‌، پ‍ل‌ ک‍ری‍س‌
ک‍وپ‍ر، ه‍ری‍س‌
ی‍ی‍ن‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آی‍ن‍ده‌ درخ‍ش‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دی‍دار
رس‍ان‍ش‌
روش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
چ‍اپ‍ار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشت ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی
نبوی ، بهروز، ۱۳۱۶- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش و پژوهش نامه نویسی
هالت ، کریستین ، ۱۹۵۱- ؛  تهران روش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تجربی تحقیق اجتماعی
اتسلندر، پتر، ۱۹۲۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق ( در علوم اجتماعی )
موزر، کلاوس آدولف ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۲۹‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحقیقات اجتماعی
بلالاک ، هوبرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰ ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی تخصصی
شعبانی ، احمد، ۱۳۴۳- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۱۱‬,‭‌ش۷‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر،- ۱۳۱۸ ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملی مشارکتی
وایت ، ویلیام فوت ، ۱۹۱۴ - ، ویراستار ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭و۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ترکیبی :راهنمای بررسی متون پژوهشی
کوپر، هریس ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کاربردی :راهنمای عملی
هدریک ، تری الیزابت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قواعد پایه ای برای پژوهش خوب :ده رهنمود برای پژوهش های اجتماعی
دنسکامب ، مارتین ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭د۸۷‌ق۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق موردی
یین ، رابرت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ی۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرا روش :بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری
محمدپور، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در علوم رفتاری
کازبی ، پل کریس ؛  قم آینده درخشان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۷/۵‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کمیت و کیفیت در تحقیقات اجتماعی
برایمن ، آلن ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ب۳۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار sspS با تاکید بر روش تحقیق و آمار بر اساس سرفصل های مصوب آموزش عالی ...
حیدری چروده ، مجید، ۱۳۴۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سنجش مفاهیم در پیمایش های اجتماعی
علیخواه ، فردین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ع۸۶‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2