مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- آم‍ار
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۴-
ح‍ی‍دری‌ چ‍روده‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۵-
رائ‍و، پ‍ودوری‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ش‍ی‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ز
ش‍ی‍ول‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶-
م‍ی‍رز، ل‍ارن‍س‌ اس‌
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ج‍ا
ه‍اول‌، دی‍وی‍د
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
ک‍ی‍ن‍ی‍ر، پ‍ل‌
گ‍ودرزی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
[ک‍ل‍م‍ه‌]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
رش‍د
س‍خ‍ن‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
ن‍ش‍ر چ‍ام‍ه‌
وی‍رای‍ش‌
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌: س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در علوم رفتاری
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در علوم رفتاری
شیولسون ، ریچارد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روشهای نمونه گیری در علوم اجتماعی
شیرانی ، پرویز ؛  تهران [کلمه ]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ش۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول آمار برای علوم رفتاری
هاول ، دیوید ؛  [تهران ] نشر چامه   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‍ه۲۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی ( آمار توصیفی و استنباطی )
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [01 SSPSاس .پی .اس .اس .ده ]
کینیر، پل ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ک۹‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با0.11 sspS
نوروسیس ، ماریجا ؛  تهران کانون نشر علوم : سیمین دخت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی نمونه گیری و کاربردهای آن
رائو، پودوری ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۲‬,‭ر۲۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش های آماری در علوم رفتاری
حسن زاده ، رمضان ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ح۴۷ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در علوم اجتماعی :همراه با دستورات SSPS و نحوه تفسیر خروجی ها
گودرزی ، سعید، ۱۳۵۵- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر)
میرز، لارنس اس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۳‬,‭‌م۲‌پ ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار sspS با تاکید بر روش تحقیق و آمار بر اساس سرفصل های مصوب آموزش عالی ...
حیدری چروده ، مجید، ۱۳۴۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پردازش و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارssps۲۰( :مفاهیم اولیه و آموزش تصویری )
صفری ، حسین ، ۱۳۵۶- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ص۷‌م۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک