مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ع‍اره‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‌زاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳-
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و عاطفه :جنبه های بالینی و اجتماعی
سمینار میان دانشگاهی سیستم های هوشمند( شانزدهمین :۱۳۷۵ : تهران ) ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان و شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ، ۱۹۰۲- ۱۹۷۷ ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭‌ل۹ز۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استعاره و شناخت
قاسم زاده ، حبیب الله ، ۱۳۲۳- ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۲۸‬,‭‌ف‍لا۵‌ق۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک