مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ص‍دری‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، س‍ی‍د ص‍درال‍دی‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰-
 
ناشر:
اداره‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
خ‍ورش‍ی‍د
دوران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرس‍ی‌ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور
ش‍ورا
م‍ی‍زان‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی برای همه
یزدی ، محمد، ۱۳۱۰- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۴‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌م۸‌ق۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی و مدنی :شامل متن بازنگری شده قانون اساسی ...
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ن۲‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : با رعایت اصلاحات سال ۱۳۶۸
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ی قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور به انضمام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تهران سازمان بازرسی کل کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۴/۵‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ق۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو قوانین مرتبط با رویکرد آموزشی - پژوهشی - کاربردی
صدری نوش آبادی ، سید صدرالدین ؛  تهران شورا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
هاشمی ، سیدمحمد ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۸،‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر :قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۶۸...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک