مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ -، ع‍ل‍ی‌ -، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -، ۱۳۱۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ زن‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، زه‍را، ۱۳۳۹-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ح‍ج‍ت‍ی‌ اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
داور، زه‍را
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
خ‍ط س‍وم‌
خ‍ورش‍ی‍د
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز ام‍ور زن‍ان‌ و خ‍ان‍واده‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌. اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در
س‍ف‍ی‍ر ص‍ب‍ح‌
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر - م‍ی‍زان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسن معاشرت ( از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ( ماده ۱۱۰۳ ق .م ).
داور، زهرا ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭د۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین حقوقی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی شامل :آیین دادرسی مدنی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۳/۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین شامل :قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴/۳۱۳۸۰‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ق۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی و مدنی :شامل متن بازنگری شده قانون اساسی ...
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ن۲‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از قوانین و مقررات مدنی
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر
ستاد مبارزه بامواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ق۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی ...نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دادگستر - میزان   ، ۱۳۸۱-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران ( دیدگاه امام خمینی (ره )و مقام معظم رهبری و بررسی مستندات قانونی آن )
آیت اللهی ، زهرا، ۱۳۳۹- ؛  تهران ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۱۷/۵‬,‭آ۹۶‌ش۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مدنی مشتمل بر قانون مدنی ؛ نظریات شورای نگهبان ؛ بخشنامه های قوه قضاییه ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۳/۸‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی اجرای احکام مدنی :مشتمل بر قانون اجرای احکام مدنی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۹۵‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مدنی مشتمل بر قانون مدنی ؛ نظریات شورای نگهبان ؛ بخشنامه های قوه قضاییه ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات . اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۳/۸‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تنقیحی اجرای احکام مدنی :مشتمل بر قانون اجرای احکام مدنی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۹۵‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک