مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ق‍زوی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍رژی‌درم‍ان‍ی‌
ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌
ج‍رم‌
راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ردم‌ ن‍ه‍اد
س‍وئ‍د -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌
طرح‍واره‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
م‍واد م‍خ‍در
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍لام‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
اورل‍ف‌ ، ج‍ودی‍ت‌
ب‍روج‍ردی‌، ن‍اه‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ج‍ع‍ف‍رزادگ‍ان‌، ت‍ورج‌
ح‍م‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۲-
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ن‍ظری‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ ن‍ام‍ن‍ی‌، م‍ری‍م‌
م‍ه‍اج‍ری‌، س‍م‍ی‍را
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ظم‌ ده‌، ف‍اطم‍ه‌
ه‍ن‍رم‍ن‍دن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍ل‍ول‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌
ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌
س‍ای‍ه‌گ‍س‍ت‍ر
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ق‍زوی‍ن‌)
ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ و ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌، ح‍س‍اب‍داری‌ و آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌، ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍روه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در غرب چه می گذرد؟ =tsew eht fo esylanA laeR ehT
دبیرسیاقی ، منوچهر، ۱۳۱۲- ؛  قزوین بحرالعلوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۷۳/۵‬,‭د۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد به زبان ساده
بروجردی ، ناهید، ۱۳۴۸- ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۴۷‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انرژی مثبت
اورلف ، جودیت ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RZ‬,‭۹۹۹‬,‭آ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان قزوین
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  قزوین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۹ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار
کشاورز، بهلول ؛  قزوین اداره کل بهزیستی استان قزوین معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ک۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :علل و عوامل زمینه ساز و راه های مقابله با آن
نصراللهی ، محمدرضا ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد
هنرمندنیا، اسماعیل ؛  قزوین اندیشه زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش و جایگاه برنامه ریزی شهری در کنترل ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تأکید بر اعتیاد ( مطالعه موردی محله شمیران نو)
قربانی نامنی ، مریم ؛  آزاد اسلامی واحد قزوین مهندسی معماری و شهرسازی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه توصیفی سنجش دانش و نگرش دانش آموزان مدارس استان قزوین نسبت به مواد مخدر
جعفرزادگان ، تورج ؛  [قزوین ] ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد )B.C(و توانمند سازی در مقابله با آسیب های اجتماعی
موسسه خیریه خیر اندیشان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری شورای مواد مخدر استان قزوین ؛  کانون معلولین توانای استان قزوین ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۱۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه علائم روان تنی و رضایت جنسی با مصرف اپیوم در مردان معتاد ۲۰ تا ۵۰سال مراکز ترک اعتیاد منطقه ۵ تهران
علی اکبر نظری ، افسانه ؛  آزاد اسلامی واحد قزوین مدیریت و حسابداری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۲۰پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه طرح واره های ناسازگار و تنظیم هیجانی در افراد مصرف کننده مواد محرک و افرد مصرف کننده مواد مخدر
نظم ده ، فاطمه ؛  آزاد اسلامی واحد قزوین مدیریت ، حسابداری و آموزش زبان انگلیسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۵۲۱پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه خودآگاهی ، نگرش نسبت به مواد مخدر و راهبردهای مقابله ای بین سوءمصرف کنندگان مواد مخدر و غیر مصرف کنندگان
مهاجری ، سمیرا ؛  آزاد اسلامی واحد قزوین مدیریت ، حسابداری و گروه زبان انگلیسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۵۲۲پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
آسیب شناسی جزائی قرص های جایگزین مواد مخدر( مطالعه موردی کارخانجات شهر قزوین )
رضایی ، علی ؛  آزاد اسلامی قزوین علوم و تحقیقات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۲۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش مجازات حبس در پیشگیری از جرایم مربوط به مواد مخدر با مطالعه موردی درباره زندانی های شهرستان کرج
اسلامی ، حمیدرضا ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۲۴پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کیفیت زندگی ، کمالگرایی و کیفیت دوستی در افراد وابسته به مواد مخدر، افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد سالم
عابدینی ، مجتبی ؛  آزاد اسلامی واحد قزوین مدیریت و حسابداری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۵۲۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر
کریمی ، محمد ؛  آزاد اسلامی واحد قزوین ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۵۲۶پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی روش های جلب مشارکت اجتماعی و سازمان های مردم نهاد در حمایت اجتماعی از معتادین بهبودیافته با تاکید بر سمن ها
حمیدی ، ناصر ؛  قزوین ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (قزوین )   ، ۱۳۹۹
شماره راهنما: ۱۰۹۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه روند و عوامل مرتبط بر وضعیت اعتیاد زنان در شهر قزوین
موسوی ، علی محمد ؛  قزوین ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (قزوین )   ، ۱۳۹۹
شماره راهنما: ۱۰۹۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک