مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
رائ‍و، پ‍ودوری‌
ل‍وی‌، پ‍ل‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی نمونه گیری و کاربردهای آن
رائو، پودوری ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۲‬,‭ر۲۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نمونه گیری :روشها و کاربردها
لوی ، پل ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۴۹/۴۹‬,‭‌ل۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه ها و اصطلاحات آماری :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۱۷‬,‭و۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک