مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ش‍اوره‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- م‍ش‍اوره‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
خ‍ش‍م‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
رای‍ت‌ ، ن‍ورم‍ن‌ ، ۱۹۳۷namroN.H ,thgirW -
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۴۴-
ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌
ه‍رش‍ن‌س‍ن‌، دی‍وی‍د، ۱۹۳۳-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
طل‍وع‌ دان‍ش‌
گ‍ردون‌ س‍پ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره بهداشت روانی :نظریه و عمل
هرشن سن ، دیوید، ۱۹۳۳- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۶‬,‭‍ه۴‌م۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با بحرانهای زندگی
رایت ، نورمن ، ۱۹۳۷namroN.H ,thgirW - ؛  تهران گردون سپهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۴۰۱۲/۲‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های حل مساله و تصمیم گیری موثر" ویژه ی دانش آموزان "
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌م۳‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های کنترل خشم " ویژه ی دانش آموزان "
موتابی ، فرشته ، ۱۳۴۴- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌م۸۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارت مقابله با استرس " ویژه ی دانش آموزان "
نوری قاسم آبادی ، ربابه ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ن۸۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک