مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ح‍ش‍ی‍ش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- م‍ش‍اوره‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- خ‍اطرات‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍ان‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د
ب‍ه‍اری‌، ف‍رش‍اد
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹-
ش‍ب‍ان‌، ج‍واد
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍دج‍لال‌، ۱۳۲۶-
طال‍ب‍ی‌، ن‍ص‍ی‍ر
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و، ۱۳۴۶-
لارس‍ن‌، ارن‍س‍ت‌
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
م‍ظف‍ر، س‍ی‍دم‍ه‍رداد
م‍ع‍ارف‌ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
پ‍ورت‍ی‍م‍ور ف‍رد ت‍ب‍ری‍زی‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
آب‍ژ
آب‍ژ، اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ان‍ار، ش‍ای‍س‍ت‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
راه‌ ث‍ری‍ا
زه‍ره‌ون‍د
س‍راس‍ی‍م‍رغ‌ س‍ح‍ر
طراوت‌
ل‍وح‌ ن‍گ‍ار
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
م‍ه‍رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
ک‍ی‍م‍ی‍ااث‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۶‬,‭‌ل۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و درمان اعتیاد( با امکان سرویس دهی در منازل )
تهران bتلفن ناشر : ۲۲۵۶۲۷۳۳,نمابر ناشر ; ۲۲۵۸۹۸۹۱,آدرس ناشر :پاسداران - اختیاریه جنوبی - کوچه ازاده - پلاک ۵ موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۳۸‬,‭‌م۴۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نحوه زندگی با همسری که مواد مخدر، روان گردان یا توهم زا مصرف می کند
مظفر، سیدمهرداد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۳۵۳۰۶۳۷۹۳,نمابر ناشر ; ۶۶۴۷۶۸۸۹,آدرس ناشر :انقلاب منیری جاوید شماره ۸۷ آبژ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۵۴‌ن۳۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد(پیشگیری و درمان :)آسیب شناس و بومی سازی قدمهای AN در ایران
کیانی ، علیرضا ؛  گرگان bتلفن ناشر : ۲۲۴۲۲۵۸ - ۰۱۷۱ ،آدرس ناشر :گرگان - خ . شهیدبهشتی . بازار رضا انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ک۹۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان سیستمی و توانمندسازی خانواده های معتادان
بهاری ، فرشاد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۴۲۵۴۳-۸۸۸۴۶۱۴۸,نمابر ناشر ; ۸۸۸۱۲۰۸۳,آدرس ناشر :خیابان استاد مطهری خیابان سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، نبش بانه ، پلاک ۲/۴ دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۷د۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در ایران
تهران bتلفن ناشر :, 34524888نمابر ناشر ;, 38021888آدرس ناشر :خیابان استاد مطهری خیابان سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، نبش بانه ، پلاک ۲/۴ دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۴۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خانه آرزو :شرح و حال حامیان و بیماران اعتیاد
ابراهیمی ، فاطمه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۳۶۱۴۶۵۴۴۰،آدرس ناشر :تهران ، سعادت آباد - کوی فراز، بلوار شهید سرلشگر ذبیحی - برجهای پاسارگادG ۳واحد۶ سراسیمرغ سحر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲۲‌خ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نحوه ارتباط موثر با فرزند مصرف کننده موادمخدر، روان گردان یا توهم زا
مظفر، سیدمهرداد ؛  تهران bتلفن ناشر :, 39736035390نمابر ناشر ;, 98867466آدرس ناشر :انقلاب منیری جاوید پلاک 78 آبژ، ابن سینا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۵۴‌ن۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نحوه برخورد با معتادان :نتایج پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان (موج دوم ۱۳۸۲)
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مدیریت طرح های ملی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
لذت مقصود :مرحله ۳ بهبودی
لارسن ، ارنست ؛  تهران bتلفن ناشر :94210388 زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌ل۲‌ل۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و فرزندان ما :چگونه فرزندانی دور از اعتیاد و سوء مصرف مواد داشته باشیم ؟
اختیاری ، حامد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب اول :اصول مقدماتی بهبودی معنوی :اگر عملکرد انسان تنها بر پایه
طالبی ، نصیر ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۴۴۷۸۴۷،آدرس ناشر :خیابان شریعتی روبروی سازمان قضایی نیروهای مسلح پلاک ۷۰۲ طبقه ۳ واحد ۵ راه ثریا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۱۶‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
محکومین بی گناه
شبان ، جواد ؛  تهران bتلفن ناشر :۷۷۶۲۴۴۴۲، فاکس ۷۷۶۲۴۴۴۳ ،آدرس ناشر :تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از بهارشیراز - مقابل خیابان میثاق - 5 شماره - 543 طبقه - 2 واحد 4 لوح نگار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲۵‌م۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه در بازتوانی معتادین
پورتیمور فرد تبریزی ، فاطمه ؛  تبریزbتلفن ناشر : ۵۵۳۰۵۲۳،آدرس ناشر :خیابان شریعتی شمالی ساختمان وجداندوست انتشارات یانار، شایسته   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌پ۸۶‌ت۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از عود
معارف وند، معصومه ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۲۲۸۸،آدرس ناشر :تهران - خ جمهوری خ منیری جاوید کوچه مینا پلاک 82 مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خدمات بستری در درمان اعتیاد
تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌خ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل گفتمان معتادان
سلطانی نژاد، امیر، ۱۳۵۹- ؛  تهران طراوت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۸‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کتاب راهنمای کارکرد قدم
تهران کیمیااثر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۲۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام درمان رفتاری - شناختی برای سوءمصرف حشیش ( ویژه ی درمانگران )
قهاری ، شهربانو، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۹‬,‭‌ش۲،‌ق۸۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شاکله فطری مشاور اسلامی اعتیاد
صدرالسادات ، سیدجلال ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4