مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ث‍ارگ‍ران‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ -- ش‍رح‌ وظای‍ف‌
ت‍ه‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ش‍ه‍ری‌ب‍اف‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۹۳-
م‍ح‍م‍ود، اح‍م‍د، ۱۳۱۰-
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰- ۱۲۹۷
گ‍ی‍ن‍ات‌، ح‍ی‍ی‍م‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌: ن‍ش‍ر روای‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
م‍ع‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان و خانواده :بررسی مشکلات روابط والدین با نوجوانان
گینات ، حییم ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌گ۹‌م۲۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طهران قدیم
شهری باف ، جعفر، ۱۲۹۳- ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه۸۶۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زائری زیر باران ( مجموعه قصه )
محمود، احمد، ۱۳۱۰- ؛  تهران معین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ح۸۶ز۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمین سوخته
محمود، احمد، ۱۳۱۰- ؛  تهران معین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ح۸۶ز۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درخت انجیر معابد
محمود، احمد، ۱۳۱۰- ؛  تهران معین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ح۸۶د۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قند و نمک ( :ضرب المثلهای تهرانی به زبان محاوره )
شهری باف ، جعفر، ۱۲۹۳- ؛  تهران معین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۶‬,‭‌ش۸۶‌ق۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران شهدا، آزادگان ...با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مدیریت : موسسه معین اداره   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۹۲‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی با آخرین اصلاحات ۱۳۸۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( با آخرین اصلاحات - ۱۳۸۴)
تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی معین یک جلدی براساس فرهنگ شش جلدی دکتر محمد معین
معین ، محمد، ۱۳۵۰- ۱۲۹۷ ؛  تهران معین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م ۶‌ف۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات سال ۱۳۷۵
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۲۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
[تهران ] شرکت تعاونی سازمان معین ادارات : نشر روایت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KNH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ ۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک