مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ل‍ل‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ -- ش‍ه‍ی‍دان‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ت‍اری‍خ‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در در ادب‍ی‍ات‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌--ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رام‌ پ‍ور، ب‍ه‍م‍ن‌،- ۱۳۴۱
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۱۵-
س‍اک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
م‍رادی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۹-
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ارم‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍ه‍رام‍پ‍ور
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ش‍لاک‌
م‍ان‍دگ‍ار
ن‍ق‍ش‌ ک‍ل‍ک‌
ن‍گ‍اه‌
پ‍ر ش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم
شهیدی ، محمدحسن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۹‌م۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان اعتیاد
عزیزی ، عبدالرضا، ۱۳۴۷- ؛  مشهد انتشارات چهارم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۳۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جانگدازان ، کاوشی در پیدایش و زیان های مواد مخدر و بیان مضرات آنها در شعر پارسی
حمیدی ، جعفر، ۱۳۱۵- ؛  تهران پر شکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۶‬,‭‌م۹‌ح۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ننگ بنگ :نگاهی به مساله مواد مخدر و مشکل اعتیاد
مرادی ، مجید، ۱۳۴۹- ؛  [قم ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۴‌ن۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گلواژه های شهادت
صرامی ، رضا ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭‌ص۴‌گ۸‬,‭۱۳۷۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های درد :تاریخچه و علت های گرایش به مواد مخدر
حاجی لو، محمدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر نوین و صنعتی و پیامدهای اجتماعی آن
حسینی ، محمدرضا ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۵۳۴،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل
ساکی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مخدر در جهان امروز
بهرام پور، بهمن ،- ۱۳۴۱ ؛  نقده بهمن بهرامپور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و روان گردان :نگاهی اجمالی به قوانین جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سازمان ملل متحد
مقیسه ، مریم ؛  تهران ماندگار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌م۷‌م۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک