مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌وری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‍درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
زن‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
ف‍ی‍ل‍د، ل‍ی‍ن‍دا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی )
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عزت نفس برای زنان :راهنمای عملی برای عشق ورزیدن ، صمیمیت ، و موفقیت
فیلد، لیندا ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‌ف۹۳‌ع۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و روان درمانی ( نظریه ها و راهبردها)
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌س۲‌م۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و رواندرمانی
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌س ۲‌م۵۰۱۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بهره وری
ساعتچی ، محمود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک