مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ارن‍ج‍ی‌ ه‍ا، ه‍وم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزی‍اب‍ی‌
ارزی‍اب‍ی‌ س‍ری‍ع‌
اع‍ت‍ی‍اد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا
ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
داروه‍ا -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد
ش‍ی‍راز
ش‍ی‍وع‌
ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در
ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ف‍ره‍اد
ب‍اق‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
دم‍اری‌ ب‍ه‍زاد
رف‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ارن‍ج‍ی‌ ه‍ا، ه‍وم‍ان‌
ن‍وب‍خ‍ت‌، ف‍ران‍ک‌ - اول‍ی‍ای‍ی‌،آزاده‌
ن‍وری‌، روی‍ا
ک‍اوی‍ان‌، م‍رج‍ان‌
 
ناشر:
آل‍ب‍ات‍روس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍وءم‍ص‍رف‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍واد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ی‍خ‍ش‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ام‍ور اع‍ت‍ی‍اد، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍وءم‍ص‍رف‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍واد
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی نگرش عمومی مردم شیراز نسبت به موادمخدر واعتیاد(سال ۱۳۷۷)
باقری ، عباس ؛  دفتر پیشگیری امور اعتیاد، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۴۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نگرش عمومی مردم بندرعباس نسبت به موادمخدر و اعتیاد(سال ۱۳۷۶)
باقری ، عباس ؛  بندرعباس معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۴۹۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از سوءمصرف مواد برای دست اندرکاران رسانه های گروهی
کاویان ، مرجان ؛  سازمان بهزیستی   ،
شماره راهنما: ۱۳۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در ایران سال ۱۳۸۳
معاونت پژوهشی ، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۲۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تحلیل روند اعتیاد درطی دو دهه اخیر
نوری ، رویا ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانیخشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۰۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تعیین خصوصیات فردی معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان و بازتوانی سرپایی معتادان ، وابسته به سازمان بهزیستی کشور
مرکز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۷۷-۸۱
شماره راهنما: ۵۰۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی طرح پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی ۸۸-۸۹
اصغری ، فرهاد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۵۲۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان و روانشناسان اعتیاد و مقایسه با پزشکان و روانشناسان سایر کلینیک هادر استان تهران
نوبخت ، فرانک - اولیایی ،آزاده ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۶۹۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نیاز سنجی آموزشی مرتبط به رشته های بلند مدت دانشگاهی اعتیاد در ایران
توکلی ، محمود ؛  تهران مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۷۵۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتیاد آور در شهر تهران ۱۳۹۵- ۱۳۹۴
نوری ، رویا ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۱۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی آزمایشگاهی محتوای کپسول های ترک اعتیاد غیرقانونی شهر تهران ( دست ساز و تبلیغ شده توسط ماهواره ها)
نارنجی ها، هومان ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۷۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف و وابستگی به مواد در ایران نیمه دوم سال ۱۳۸۳
نارنجی ها، هومان ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۸۷۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
برآورد شیوع مصرف مواد مخدر و محرک و داروهای روان گردان در بین کارکنان مراکز صنعتی کشور
دماری بهزاد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آزمایشگاهی محتوای کپسول های ترک اعتیاد غیرقانونی - مطالعه موردی ( دست ساز و تبلیغ شده توسط ماهواره ها)
نارنجی ها، هومان ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۸۹‬,‭‌ن۱۶‌ب۴‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف و وابستگی به مواد در ایران ر سال ۱۳۸۶
نارنجی ها، هومان ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۴۱۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مدل سازی و شبیه سازی عامل محور فضای اعتیاد، مواد مخدر و روانگردان ها و پیش بینی روندهای آن در ۵ سال آینده در شهر تهران
نوری ، رویا ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۵۹۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت اختلال مصرف مواد در ایران در سال ۱۳۹۷
رفیعی ، حسن ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
۵۰سوال شایع درخصوص پیشگیری و درمان اعتیاد در جامعه کار و تولید
نارنجی ها، هومان ؛  تهران آلباتروس   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن ۱۶‌س۲‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک