مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر اش‍اره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍س‍وی‍ی‌، وی‍ن‍گ‌ ف‍ود
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی ( آمار توصیفی و استنباطی )
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی بالینی ( راهنمای پزشکان ، روانشناسان ، دانشجویان روانشناسی و روانپزشکی )
تسویی ، وینگ فود ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ت۵ ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک