مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ق‍ش‌ ک‍ل‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
خ‍رم‌آب‍ادی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
داوری‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۴۲
ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ص‍ف‍ری‌م‍ی‍ان‌ رش‍ی‍دی‌، ب‍ه‍ن‍از
م‍رادی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ ک‍ل‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انسان و مساله اعتیاد
شهبازی ، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  [قم ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۸۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افیون
خرم آبادی ، ابراهیم ؛  [اصفهان ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭ر۷۳‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ننگ بنگ :نگاهی به مساله مواد مخدر و مشکل اعتیاد
مرادی ، مجید، ۱۳۴۹- ؛  [قم ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۴‌ن۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد از خود آگاهی تا خود درمانی
صفری میان رشیدی ، بهناز ؛  قم نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی
داوری ، محمد،- ۱۳۴۲ ؛  [اصفهان ] نقش کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د ۲۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک