مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍وغ‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌( اس‍لام‌)
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۴۶-
دی‍ن‍ک‌ م‍ای‍ر، دان‌C noD ,reyemkniD.
دی‍ن‍ک‌م‍ای‍ر، دان‌
زرب‌،ج‍ان‍ت‌M tenaj ,baraZ.
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۷-
ش‍ادروان‌، ح‍س‍ن‌
ش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍س‍ل‍ی‌ ، ص‍دی‍ق‍ه‌
ف‍ون‍ت‍ن‍ل‌، دان‌، ۱۹۴۶-
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
م‍ی‍لان‍ی‌ف‍ر، ب‍ه‍روز
ن‍واب‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌، ۱۳۱۵-
ن‍ی‍وت‍ن‌، ک‍ورک‍ی‌
وح‍ی‍د، رض‍ا
پ‍لات‍ن‍ر ، ال‍ی‍زاب‍ت‌htebasilE ,rentalP
ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴-
ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا، اص‍غ‍ر، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
آف‍ت‍اب‌؛آش‍ی‍ن‍ا
اب‍ت‍ک‍ار ه‍ن‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
درس‍ا
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
رش‍د
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
ع‍اب‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
ن‍ش‍ر م‍ادر
ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: م‍ش‍ع‍ل‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ام‌ م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
پ‍ی‍ک‌ ب‍ه‍ار
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای تربیت اجتماعی :رهنمودهای مهم تربیتی در قالب تمثیل و حکایت
کریمی نیا، محمدعلی ، ۱۳۳۴- ؛  قم نشر پیام مهدی (عج )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی
میلانی فر، بهروز ؛  [تهران ] نشر قومس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ع۷‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان چه می گویند؟ تحلیلی بر روابط نوجوانان و والدین آنها
کیهان نیا، اصغر، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر مادر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ک۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نوجوانان
بیابانگرد، اسماعیل ، ۱۳۴۶- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی جوانان و اختلالات رفتاری
شادروان ، حسن ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نوجوانان و جوانان :شخصیتی ، رفتاری ، تحصیلی ، شغلی ، بزهکاری و اعتیاد
احمدی ، احمد ؛  تهران نشر نخستین : مشعل   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان نابهنجاریها
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  [تهران ] ابتکار هنر   ، [۱۳۶۲]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
والدین موثر، فرزند مسئول " آموزش منظم برای کسانی که می خواهند والدینی موفق باشند"
دینک مایر، دان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭د۹و۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پدران و مادران
سادات ، محمدعلی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌س۲ر۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای رفتار با نوجوانان
فونتنل ، دان ، ۱۹۴۶- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹/۱۵‬,‭‌ف۹‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۹‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌م۸ز۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نسل در خطر
نیوتن ، کورکی ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علل بزهکاری نوجوانان
وحید، رضا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭و۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بررسی برخی از اختلالات رفتاری نوجوانان
عسلی ، صدیقه ؛  تبریز آفتاب ؛آشینا   ، [۱۳۷۰؟]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ع۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش های ارزیابی و درمان شناختی - رفتاری نوجوانان
زرب ،جانت M tenaj ,baraZ. ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ش۹ز۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دنیای نوجوان
شرفی ، محمدرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی منادی تربیت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ش۴د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پدر، مادر، نوجوان :آموزش قدم به قدم برای تربیت موثر نوجوان ها
دینک مایر، دان C noD ,reyemkniD. ؛  تهران پیک بهار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭د۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوران بلوغ
پلاتنر ، الیزابت htebasilE ,rentalP ؛  تهران نشر محمد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌پ۸‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3