مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
drug trafficker
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌
اس‍ت‍روئ‍ی‍ده‍ا
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ش‍ع‍ر
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍ص‍ور
اع‍ت‍ی‍اد -درم‍ان‌
ای‍دز
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
داس‍ت‍ان‌ --ای‍ران‌ -- ه‍م‍دان‌ --ق‍رن‌۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ع‍راق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، ۱۳۳۲-
ه‍م‍دان‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ب‍رات‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ف‍رزاد
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رس‍ول‌
س‍رخ‍وش‌، س‍ع‍دال‍ه‌.۱۳۴۴-
س‍ع‍دال‍ه‌، س‍رخ‍وش‌ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ع‍روت‍ی‌ م‍وف‍ق‌، ل‍ی‍لا
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ع‍ی‍دف‍ر، س‍ع‍ی‍د
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۲۴-
ن‍ادری‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍د
چ‍ای‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ف‍رش‍ی‍ده‌
 
ناشر:
[اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌]
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ج‍ام‌ج‍م‍ش‍ی‍د
خ‍واج‍ه‌ رش‍ی‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌
دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ه‍ش‍ت‍رودی‌
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
ن‍ور ع‍ل‍م‌
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
ک‍وش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی چشم براه است :مجموعه داستان با موضوع پیشگیری از اعتیاد
فروتن ، مجید ؛  همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فردا بارانی است
فروتن ، مجید ؛  همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف۴،‌ف۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد، ۱۹۲۴- ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۵۲/۷‬,‭‌م۸ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل خانوادگی موثر درگرایش نوجوانان به موادمخدر دراستان همدان درسال (۱۳۷۹)
عروتی موفق ، لیلا ؛  همدان ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شبی بدون ماه :مجموعه شعر شاعران استان همدان به مناسبت پیشگیری از اعتیاد
فروتن ، مجید، گردآورنده ؛  [همدان ] [اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سایه مرگ
احمدی ، محمد علی ؛  همدان دبیرستان غیر انتفاعی هشترودی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ح۸۶۲‌س۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ابرهای خاکستری
همدان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی همدان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۵‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرشته
همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف۴۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تحقیقی :عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد و راههای پیشگیری از آن در شهرستان تویسرکان
نادری ، علی احمد ؛  همدان دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان همدان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۹۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اثرات مجازات اعدام بر خانواده قاچاقچیان موادمخدر در استان همدان
حسینی ، رسول ؛  همدان بیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۴۸۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشی از برگزاری نخستین همایش پیشگیری اولیه از اعتیاد۳ و ۴شهریورماه ۱۳۷۸
ایران .همدان .سازمان بهزیستی ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ؛  همدان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳۱۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :بلای جهان نوین
چایانی ، جمشید ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌چ ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زنجیرهای نامرئی شیطان
چایانی ، جمشید ؛  کبودآهنگ (همدان ) جام جمشید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی و پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی
سرخوش ، سعداله .۱۳۴۴- ؛  همدان کوشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌س ۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در اجتماع درمان مدار
سعداله ، سرخوش گردآورنده و مترجم ؛  همدان خواجه رشید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌س۶۷ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان همدان
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  همدان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و اجرای برنامه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد روانگردان در بین دانشجویان دانشگاههای شهر همدان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل تصورات - تمایلات
براتی ، مجید ؛  دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۲۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و اجرای برنامه آموزشی پیشگیری از سوءمصرف استروئیدهای آنابولیکی در بین ورزشکاران مرد عضو باشگاه های بدنسازی شهر همدان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
جلیلیان ، فرزاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دانشکده بهداشت ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
علل و عوامل وقوع قاچاق مواد مخدر در بین محکومان شهرستان های اندیمشک و دزفول
کیهانی ، فرشیده ؛  آزاد- واحد همدان ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
معیدفر، سعید ؛  همدان نور علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶،/‌ف۲،‌م۵۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2