مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‍ه‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ک‍ر، ف‍ران‍ک‌، م‌- ۱۹۲۷
ت‍ورن‍دای‍ک‌، راب‍رت‌ ل‍د، ۱۹۱۰-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،- ۱۳۱۱
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
پ‍ارس‍ا
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش علمی در علوم رفتاری ( پایه های پژوهش )
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‍ه۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پایه های پژوهش در علوم رفتاری ( شناخت روش علمی )
هومن ، حیدر علی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌پ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی کاربردی
تورندایک ، رابرت لد، ۱۹۱۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ ( نظریه جدید روان سنجی )
بیکر، فرانک ، م - ۱۹۲۷ ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۵۵‬,‭‌ب۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه آمار و احتمال
هومن ، حیدرعلی ،- ۱۳۱۱ ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیریهای روانی و تربیتی
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک