مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر
خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ -- درم‍ان‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌--ب‍ی‍م‍اران‌--زن‍دگ‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
۱ .واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ - م‍دی‌ ت‍ی‍ش‍ن‌.
 
پدیدآور:
آق‍اپ‍ور م‍ق‍دم‌، رض‍ا
ب‍ی‍ت‍ی‌، م‍ل‍ودی‌
ت‍وئ‍رس‍ک‍ی‌، آب‍راه‍ام‌ ج‌.
ت‍وئ‍رس‍ک‍ی‌، آب‍راه‍ام‌، ۱۹۳۰ - م‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍وروارد، س‍وزان‌
م‍ل‍ودی‌، ب‍ی‍ت‍ی‌ydilem ,eittaeb
وی‍ت‌ ف‍ی‍ل‍د، چ‍ارل‍ز
ک‍ی‍س‍ی‌، ک‍ارن‌، ۱۹۳۹ - م‌
 
ناشر:
ال‍ب‍رز
اوح‍دی‌
ت‍رم‍ه‌
ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
دان‍ژه‌
دک‍ل‍م‍ه‌گ‍ران‌
راز رض‍وان‌
زه‍ره‌ ون‍د
زه‍ره‌ون‍د
ف‍اراب‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تربیت مسموم
فوروارد، سوزان ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۹۹‬,‭‌ف۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهایی
ملودی ، بیتی ydilem ,eittaeb ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۲۴/۲‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد استنشاقی :حقایقی برای نوجوانان و خانواده ها
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۴‌م۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هم وابستگی دیگر بس است :کسی نمی تواند حال ما را بد کند، جز خودمان ، : چگونه کنترل کردن دیگران را رها کنیم و مراقبت از خود را شروع کنیم با پیشگفتاری جدیدی از
بیتی ، ملودی ؛  تهران حسام الدین معصومیان شرقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ب ۹‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
وابستگی متقابل
بیتی ، ملودی ؛  تهران دکلمه گران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ب۹،و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طرز فکر معتادوار در شناخت خودفریبی
توئرسکی ، آبراهام ج . ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌ت۹ط۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد(وابستگی )
آقاپور مقدم ، رضا ؛  تهران راز رضوان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭و۲آ۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هم وابستگان و دوازده قدم
بیتی ، ملودی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۴۵۹۶‬,‭و۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرز فکر اعتیادآور :خودفریبی را درک کنیم
توئرسکی ، آبراهام ، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌ت۹ط۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هم وابستگی و قدرت رها کردن
کیسی ، کارن ، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭و۲،‌ک۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هم وابستگی :رهایی از وضعیت بشری ، الگویی جدید برای متخصصان یاری رسان و مردم جویای بهبودی
ویت فیلد، چارلز ؛  تهران فارابی حکیم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭و۲و۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وابستگی عاطفی ترک و بهبودی از عوارض آن
بیتی ، ملودی ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭و۲،‌ب۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک