مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍ف‍ه‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در --درم‍ان‌
ای‍دز
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ن‍ائ‍ی‌
س‍لام‍ت‍ی‌
م‍رف‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- م‍ش‍اوره‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
آدل‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌W leahciM ,reldA
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ام‍رال‍ل‍ه‌
اوی‍س‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
زه‍روی‌، طاه‍ره‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍ره‍ادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
ف‍وادال‍دی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۲۴-
م‍وس‍وی‌ اص‍ل‌ ، ع‍ل‍ی‌
م‍وس‍وی‌، غ‍ن‍ور
م‍وس‍وی‌ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۰-
م‍ی‍ل‍ر، ن‍ورم‍ن‌ اس‌
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۳۹-
ک‍ال‍وی‌، ت‍ی‌ .ان‌
ک‍دی‍ور، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌
ی‍اس‍ی‍ن‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۹-
 
ناشر:
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د،م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ :گ‍روه‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
دف‍ت‍ر ارت‍ب‍اطات‌ و آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ظام‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
طب‌ گ‍س‍ت‍ر: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زاه‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
گ‍ل‍ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طب برای پرستاران و پیراپزشکان
فرهادی ، محمد، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی ایران )، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۵۱‬,‭‌ف۴ط۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی داروهای سیستم عصبی
اویسی ، یوسف ؛  تهران نشر علوم پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود، ۱۳۳۰- ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۵۱‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد، ۱۹۲۴- ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۵۲/۷‬,‭‌م۸ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشکی شامل نام و نشانی پزشکان و دندانپزشکان متخصصین علوم آزمایشگاهی و سایر رشته های تخصصی پزشکی و دکترهای داروساز
سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RY‬,‭۷۱۳/۷۵‬,‭‌س۲ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اعتیاد
نقیبی ، خسرو، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان فرهنگ مردم : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۷‌ت۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی اعتیاد
میلر، نورمن اس ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۲۸۴‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در ارتقای سلامت
دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت ؛  [بی جا] دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭د۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای مشاوره بهداشت باروری و جنسی جوانان
سازمان جهانی بهداشت .واحد بهداشت خانواده .برنامه بهداشت نوجوانان ؛  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار سراسری اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شهیدبهشتی ، گروه روانپرستاری (دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی ) ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   ، ر۱۳۷۸]
شماره راهنما: ۶۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر جهت کاردانان و بهورزان مراکز بهداشتی درمانی
موسوی اصل ، علی ؛  کهکیلویه و بویراحمد [دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد،معاونت بهداشتی   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد فارماکولوژی برای متخصصین بیهوشی
کالوی ، تی .ان ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی برخی خصوصیات اقتصادی ، اجتماعی معتادین به موادمخدر و وضعیت تراکم جمعیت د رخانواده آنها د رمراکز بازپروری مهیار اصفهان (۱۳۷۵)
موسوی ، غنور ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۸۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه الگوی عملکرد خانواده های معتادان خودمعرف مرکز تحقیقات و ترک اعتیاد اصفهان با عملکرد خانواده غیرمعتادان
ابراهیمی ، امرالله ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲۵۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه حساسیت ، ویژگی و کاآیی کیتهای اداری مرفین چک در تشخیص مصرف موادافیونی
زهروی ، طاهره ؛  زاهدان , خراسان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , مرکز پذیرش و پیگیری معتادان خودمعرف مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۴۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه نتایج آزمون TAC در کودکان افراد معتاد به مواد افیونی
عبداللهیان ، ابراهیم ؛  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ،
شماره راهنما: ۴۴۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اثر emniara -L,EMAN-L بر(خودتزریقی )مرفین در موش آزمایشگاهی
فوادالدین ، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ، دانشکده پزشکی :گروه فیزیولوژیکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۷۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی شاخصهای دموگرافیک در بین معتادان و زندانیان مردوزن ندامتگاه عادل آباد، اردوگاه پیربنو -زمستان ۷۶ تابهار۱۳۷۷
کدیور، محمدرحیم ؛  شیراز مرکز مطالعات وتحقیقات دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الفبای ایدز
آدلر، مایکل W leahciM ,reldA ؛  اصفهان گلهای محمدی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان اعتیاد
یاسینی اردکانی ، مجتبی ،۱۳۳۹- ؛  یزد طب گستر: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ی۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9