مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اض‍طراب‌
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ژن‍ت‍ی‍ک‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دی‍وی‍س‌، درک‌ راس‍ل‌
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍اس‍ت‍ل‍و، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
گ‍ل‍دب‍رگ‌، ری‍چ‍ارد
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
آزاده‌
ذوق‍ی‌
رس‍ال‍ت‌
ش‍ه‍رآب‌: آغ‍از: ذوق‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی اختلالات روانی [ VI-MSD دی اس ام - ۴ :] ملاکهای تشخیص قطعی چهارمین ویراست راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی =sredrosid latnem fo launam lacitsitats dna citsongaiD
تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نابهنجاری
کاستلو، تیموتی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲۵ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‍ه۴‌ب۹۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به آسیب شناسی روانی
دیویس ، درک راسل ؛  تبریز نیا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭ژ۹‌پ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران شهرآب : آغاز: ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۶‬,‭‌ک۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی برای دانشجویان و پزشکان
فیش ، فرانک جیمز ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۹‬,‭‌پ۹‌ن۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اضطراب
گلدبرگ ، ریچارد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانشناسی - روانپزشکی انگلیسی - فارسی :حاوی بیش از ۲۰۰۰۰ واژه و اصطلاح روانشناسی روانپزشکی و زمینه های وابسته
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌پ۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک