مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
 
پدیدآور:
ادواردز، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۰۸- ۱۹۶۷
اس‍پ‍ن‍س‌، س‍وزان‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،- ۱۳۱۱
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایه های پژوهش در علوم رفتاری ( شناخت روش علمی )
هومن ، حیدر علی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌پ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عجیب تر از رویا :عجیب ترین کتابی که فقط سئوال می کند
ادواردز، فرانک ، ۱۹۰۸- ۱۹۶۷ ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۲۴۳‬,‭‌ف‍لا۴‌ع۲۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسرار ناشناخته مکان های اسرارآمیز
تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۲۴۳‬,‭‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان اختلالات جنسی
اسپنس ، سوزان ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۷‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه آمار و احتمال
هومن ، حیدرعلی ،- ۱۳۱۱ ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیریهای روانی و تربیتی
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران پیک فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک