مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌
ث‍ب‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ج‍رائ‍م‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
خ‍ش‍ون‍ت‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آذرپ‍ور، ح‍م‍ی‍د .۱۳۳۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
آق‍ای‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۳۱-
ای‍وان‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍وس‍ار، آن‍دره‌، ۱۹۲۶-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
ح‍ج‍ت‍ی‌ اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ض‍راب‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اس‍ک‍ن‍در
ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا، ۱۳۱۷-
پ‍رف‍ی‍ت‌، آل‍ن‌، ۱۹۲۵-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ هائی به خشونت
پرفیت ، آلن ، ۱۹۲۵- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۴۰‬,‭‌خ۵‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری بین المللی
بوسار، آندره ، ۱۹۲۶- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ب۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل قضائی از قوانین جزائی :سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری ۱ و ۲ تهران
محمدپور، اسکندر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه جرم شناسی
نوربها، رضا، ۱۳۱۷- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۲‌ن۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی بهمن انگلیسی - فارسی براساس [yranoitcid wal s'kcalBبلکس لو دیکشنری :]شامل ۳۰ هزار واژه و مدخل انگلیسی - فارسی
آقایی ، بهمن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترمینولوژی حقوق ؛ حاوی اصطلاحات :رشته های حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته های مختلف فقه اسلامی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰‬,‭‌ج۷‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری
ضرابی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۴۶‬,‭آ۹۳‌ض۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی : بخشنامه های ثبتی تا اول دی ۱۳۸۳
آذرپور، حمید .۱۳۳۹ - ، گردآورنده ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۹۴‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایوان .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصطلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭‌ق۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک