مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴
گ‍س‍ن‌، رم‍ون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
رش‍د
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنائی
کی نیا، مهدی ، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ک۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری
گسن ، رمون ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۴‌گ۴۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جرم شناسی
کی نیا، مهدی ، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک