مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌.، ۱۹۴۹ - م‌
 
ناشر:
زه‍ره‌ون‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
ن‍ش‍ر گ‍ن‍دم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوازده گام :ترک عادتهای ناپسند
گورسکی ، ترنس ؛  نشر گندم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌گ۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی پیشگیری از بازگشت
گورسکی ، ترنس ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از لغزش
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پاکی ماندگار :طرح پیشگیری از بازگشت به اعتیاد( لغزش )
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
در امتداد بهبودی
گورسکی ، ترنس تی .، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۵‬,‭‌گ۹د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک