مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍ادب‍ه‌ ال‍ک‍ل‌
ال‍ک‍ل‌
ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ ، ح‍ی‍درق‍ل‍ی‌، - خ‍اطرات‌
ت‍وت‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌، ۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍ش‍ی‍ش‌
داروه‍ای‌ ض‍ددرد م‍خ‍در
س‍ی‍گ‍ارت‌
م‍وادم‍خ‍در
ن‍ی‍ک‍وت‍ی‍ن‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌
 
پدیدآور:
اخ‍ب‍اری‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
ارب‍اب‍ی‌، پ‍ری‍وش‌
ام‍ی‍دی‌ اش‍رف‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ ، ح‍ی‍درق‍ل‍ی‌
ت‍دی‍ن‌، ب‍ه‍رام‌
ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌، ۱۸۸۹- ۱۹۷۳
ح‍م‍ی‍دی‌، طاه‍ره‌
ص‍ب‍اغ‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ی‍ان‍ت‍ی‌، ک‍اظم‌
طاه‍ب‍از، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
پ‍ی‍رب‍ازاری‌، گ‍ل‍رخ‌
پ‍ی‍ک‍ر، اک‍رم‌
ی‍وس‍ف‍ی‌ ب‍ه‍زادی‌، رس‍ول‌
 
ناشر:
[س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ داروی‍ی‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌
رز
س‍ت‍اد ب‍زرگ‌ ارت‍ش‍ت‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتزآلکالوئیدها
یوسفی بهزادی ، رسول ؛  تبریز ۱۳۵۰-۱۳۵۱
شماره راهنما: ۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه سیگارباسرطان ریه
نعمت اللهی ، مجید ؛  تبریز ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادوعلل ایجادآن درنوجوانان
صباغ ، محمدرضا ؛  مشهد ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۵۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
توتون مناطق شمال
اربابی ، پریوش ؛  تبریز ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۹۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
الکل اتیلیک واستفاده ازآن درداروسازی
اخباری ، محمدابراهیم ؛  تبریز ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۱۲۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آن روزها
حسین ، طه ، ۱۸۸۹- ۱۹۷۳ ؛  تهران [سروش (انتشارات صدا و سیما)]   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۵۸‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹۰۳۳‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادبه موادمخدر ودرمان آن
امیدی اشرفی ، عباسعلی ؛  مشهد ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۲۶۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی عقب ماندگیهای ذهنی
تهران رز   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۵‬,‭‌ش۷ر۹‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات یک سرباز
بیگلری ، حیدرقلی ؛  تهران ستاد بزرگ ارتشتاران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ب۹‌خ۲‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل و تعیین مقدار داروهای ضد درد مخدر و ضد دردهای غیر مخدر و اعتیادآور
پیکر، اکرم ؛  تهران ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۳۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین مقدار نیکوتین سیگارت های پرمصرف انحصار دخانیات ایران ( سیگارت های زرین ، تاج ، آپادانا)
حمیدی ، طاهره ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه تهران ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۳۸۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مسمومیت ناشی از حشیش و تجزیه ترکیبات آن بوسیله کروماتوگرافی روی غشاء نازک
پیربازاری ، گلرخ ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه تهران ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۴۰۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
داروهای توهم زا -مسئله اعتیاد و اثرات فردی و اجتماعی آن
صیانتی ، کاظم ؛  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۵۰-۵۱
شماره راهنما: ۴۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضع اجتماعی و اقتصادی افراد معتاد
طاهباز، منوچهر ؛  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۴۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
الکل ومخدرات ( بانضمام متانول )
تدین ، بهرام ؛  [مشهد] دانشگاه علوم دارویی و تغذیه   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۲۶۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک