مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ی‍ن‍وگ‍ل‍وک‍وزی‍د
اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ب‍ائ‍ی‍ن‌ از گ‍ی‍اه‌ پ‍اپ‍اور ب‍راک‍ت‍ه‌ ان‍وم‌
اس‍ت‍خ‍رج‌ ت‍ب‍ائ‍ی‍ن‌
اع‍ت‍ی‍اد
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
ت‍ری‍اک‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ ح‍ج‍رات‌)
ت‍وت‍ون‌
داروه‍ا
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍اری‌ ج‍وآن‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
 
پدیدآور:
رئ‍وف‌، ب‍ه‍روز
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۸-
ش‍م‍س‍ازاد، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ش‍ی‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ز
ص‍ب‍اغ‍ی‍ان‌ ب‍رزک‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ص‍م‍ص‍ام‌ ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۷-
م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ع‍ن‍وی‌، آذی‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‌ راد، س‍وس‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‌، پ‍روی‍ن‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍م‍ا
ن‍وری‌، ع‍زی‍ز
وزان‍ی‌، ب‍ل‍ق‍ی‍س‌
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
[ک‍ل‍م‍ه‌]
روزب‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر روح‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم اخلاقی اسلام
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  [قم ] نشر دانش اسلامی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۸۲۷‬,‭‌س۲‌س۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روشهای نمونه گیری در علوم اجتماعی
شیرانی ، پرویز ؛  تهران [کلمه ]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ش۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرتریاک برآنزیمهای TPG,TOG ورابطه آن بارسپکتورهای اعصاب خودمختار
وزانی ، بلقیس ؛  شیراز ۱۳۶۴-۶۵
شماره راهنما: ۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان و داروهای طبیعی :مفردات پزشکی مواد موثر، خواص درمانی ، موارد استعمال
صمصام شریعت ، هادی ، ۱۳۱۷- ؛  اصفهان روزبهان   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌ص۸‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین مقدار گازکربن منواکسید،توتون وتنباکوی موردمصرف درایران
منصوری راد، سوسن ؛  اصفهان ۱۳۶۴
شماره راهنما: ۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین مقدارنیکوتین درتوتون وتنباکو موردمصرف درایران
منوچهری نائینی ، سیما ؛  اصفهان ۱۳۶۴
شماره راهنما: ۱۲۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مصرف ماری جوانا و بیماری های اعصاب و روان
رئوف ، بهروز ؛  شیراز ۱۳۶۴
شماره راهنما: ۱۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرالکل روی ارگانهای گوارشی
نوری ، عزیز ؛  تبریز ۱۳۶۴
شماره راهنما: ۱۶۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و اراده
صباغیان برزکی ، مسعود ؛  قم نشر روح   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط اثر ضددرد داروهای مقلد گابا، با گیرنده های گابا
منصوری ، پروین ؛  تهران ۱۳۶۴-۶۵
شماره راهنما: ۳۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تداخل اثر ضد دردی با جنتامایسین در مغز موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
معنوی ، آذین ؛  تهران ۱۳۶۴-۶۵
شماره راهنما: ۳۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
استخراج تبائین از گیاه پاپاور براکته اتوم ناحیه ناحیه الیکا و بررسی الکالوئیدهای جزئی در گیاه پاپاوربراکته اتوم ناحیه پلور
شمسازاد، عبدالرحمن ؛  دانشگاه تهران ۱۳۶۴-۶۵
شماره راهنما: ۶۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
استخراج تبائین و بررسی الکالوئیدهای جزئی در گیاه پاپاوربراکته اتوم ناحیه پلور
مشکینی ، علی ؛  دانشگاه تهران ۱۳۶۴-۶۵
شماره راهنما: ۶۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت ویژگی های اعتیاد در استان کرمان و بازشناسی عوامل موثر در آن
کرباسی ، عبدالحمید ؛  تهران وزارت برنامه وبودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ، اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ۸۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک