مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ل‍وغ‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ل‍س‍ه‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
دول‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
دون‌ خ‍وان‌، ۱۸۹۱ - ،noD ,nauJ
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‍ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍ی‍رزاک‍وچ‍ک‌خ‍ان‌، ی‍ون‍س‌ب‍ن‌ م‍ی‍رزاب‍زرگ‌، ۱۲۹۸- ۱۳۴۰ ق‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- آم‍وزش‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ری‍ب‍ای‍دوف‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ی‍وی‍چ‌، ۱۷۹۵- ۱۸۲۹ hciveeigreS rdnaskelA vodeiobirG -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
اح‍م‍دون‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳-
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ب‍رل‍ی‍ت‍س‌، چ‍ارل‍ز ف‍رام‍ب‍اخ‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ق‍ل‍ی‌
ت‍ی‍ن‍ی‍ان‍وف‌، ی‍وری‌ ن‍ی‍ک‍لای‍وی‍چ‌، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲
ش‍اک‍رم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
ف‍خ‍رائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۲۷۸- ۱۳۶۶
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍دروم‍ان‍ووی‍چ‌، ۱۹۰۲-
م‍ی‍رزاب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۴-
ه‍وش‍م‍ن‍د وی‍ژه‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۵-
ه‍ی‍ن‍ز، م‍اری‍ون‌
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸
ک‍ل‍ی‍ی‍ار، ک‍ل‍ود آل‍ب‍ر
ک‍ورک‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ب‍ام‍داد
ب‍در
ت‍وس‌
ج‍اوی‍دان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
روزب‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ردوس‌; م‍ج‍ی‍د
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
م‍ی‍ر (گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌)
م‍ی‍لاد
ن‍ش‍ر ن‍و
ه‍دی‌
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا: دب‍ی‍ر:س‍پ‍ن‍ج‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
قتل وزیر مختار، یا، گوشه ای از روابط قاجاریه با دربار روسیه در دوران فتحعلی شاه و ترجمه حال الکساندر سه رگه یه ویچ گریبایه دوف ، نویسنده و دیپلمات روسیه در اوایل قرن نوزدهم
تینیانوف ، یوری نیکلایویچ ، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲ ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۴۶/۵‬,‭‌ت۹‌ق۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سردار جنگل
فخرائی ، ابراهیم ، ۱۲۷۸- ۱۳۶۶ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۱‬,‭‌ف۳‌س۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به روان شناسی
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲د۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی و آموزش و پرورش
میرزابیگی ، علی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌م۹‌ن۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسرار دنیاهای گمشده
برلیتس ، چارلز فرامباخ ؛  میلاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۷۴۱‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سفر به دیگر سو( درسهای دون خوان )
کاستاندا، کارلوس ، ۱۹۳۱- ۱۹۹۸ ؛  تهران فردوس ; مجید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ی۲‌ک۲۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای موثر در اداره جلسات
هینز، ماریون ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ ( نقش بلوغ در تکامل انسانها)
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تهران هدی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۴/۴‬,‭‌ص۲‌ب۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کارکرد مغز
لوریا، آلکساندرومانوویچ ، ۱۹۰۲- ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ل۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی و رشد روانی - اجتماعی کودک
تهران روزبهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ب۹۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان مسمومیت ها
هوشمند ویژه ، محمد، ۱۳۱۵- ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و بهسازی منابع انسانی
ابطحی ، حسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، موسسه مطالعاتی و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۸‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایشها در آزمایشگاه بالینی
بیگدلی ، مصطفی قلی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه روانکاوی ، رواندرمانی ، روانپزشکی بالینی
کورکینا ؛  [تهران ] هوشیار رزم آزما: دبیر:سپنج   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از بیماران روانی با تاکید بر روشهای درمانی
بیلی ، دیوید ؛  کرمان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های دفاعی روانی =ogE fo msinahceM ecnefeD
احمدوند، محمدعلی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران بامداد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۵/۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسناد
امیرشاهی ، منوچهر ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و اعتیاد :تاریخچه ، انواع ، علل ، عوارض ، درمان
شاکرمی ، عبدالحسین ؛  تهران میر (گوتنبرگ )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‌م۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نهادهای روابط بین الملل
کلییار، کلود آلبر ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌ک۸‌ن۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4