مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- م‍ش‍اوره‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ج‍وان‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌ -- .ش‍ع‍ر -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آش‍وری‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۷-
اس‍ت‍رچ‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
ب‍ری‍ن‍گ‌، ادوی‍ن‌ گ‍ری‌ گ‍ی‍وز، ۱۸۸۶- ۱۹۶۸
ری‍ت‍زر، ج‍ورج‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۲-
ع‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا
ف‍خ‍ی‍م‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
ف‍وگ‍م‍ان‌، روب‍رت‌
ق‍ورچ‍ی‍ان‌، ن‍ادرق‍ل‍ی‌
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۲۴-
ه‍رش‍ن‌س‍ن‌، دی‍وی‍د، ۱۹۳۳-
گ‍س‍ن‌، رم‍ون‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اص‍غ‍ر ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍در
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍خ‍ی‍م‍ی‌ اب‍ه‍ری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم روان شناسی
برینگ ، ادوین گری گیوز، ۱۸۸۶- ۱۹۶۸ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۸۱‬,‭‌ب۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات و اختلالهای رفتاری - روانی ( افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، وسواس )در خانواده
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۳۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر
ریتزر، جورج ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭ر۹‌ن۶۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد مخدر شناخت علل ، عوارض و درمان اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقی کاربردی در باره پیشگیری از مصرف نابجای مواد مخدر، روان گردان ، الکل و توتون
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ما ترک کردیم :شما هم می توانید :زندگی بدون سیگار
استرچر، ویکتور ؛  تهران اصغر کیهان نیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مواد مخدر در متون اسلامی
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۲/۲۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اضرار به نفس :پژوهش فقهی - کارشناسی در مواد مخدر
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پلیس بین الملل :انترپول
عباسی ، محمود، ۱۳۴۲- ؛  [تهران ] مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۲۴۰‬,‭‌س۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری
گسن ، رمون ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۴‌گ۴۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیمای روند تحولات برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی :از جهان باستان تا جهان امروز
قورچیان ، نادرقلی ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶/۱۵‬,‭‌ق۹‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند برنامه ریزی آموزشی
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاروانی از شعرهای عاشورائی در هفت منزل
[تهران ] بنیاد شهید انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۱‬,‭و۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گلچینی از سروده های ستوده :برگ سبز
فخیمی ابهری ، نصرت الله ، ۱۳۲۸- ؛  [بی جا] نصرت الله فخیمی ابهری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۹‬,‭‌خ۸۴‌گ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی [ VI-MSD دی اس ام -۴]
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۴-۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره بهداشت روانی :نظریه و عمل
هرشن سن ، دیوید، ۱۹۳۳- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۶‬,‭‍ه۴‌م۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد، ۱۹۲۴- ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۵۲/۷‬,‭‌م۸ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل موضوعی و نمایه سازی :مبانی نظری و توصیه های عملی
فوگمان ، روبرت ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ف۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم انسانی انگلیسی - فارسی
آشوری ، داریوش ، ۱۳۱۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲آ۴۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جغرافیائی جهان
عسگری ، علی بابا ؛  تهران موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۳/۵‬,‭‌ع۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5