مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ج‍رائ‍م‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
زن‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍وئ‍د -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ روان‌ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
ب‍وس‍ار، آن‍دره‌، ۱۹۲۶-
ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۲-
دی‍ن‍ک‌م‍ای‍ر، دان‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
ش‍ف‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ل‍ی‍ب‍رت‌، راب‍رت‌، ۱۹۴۲-
م‍وف‍ق‌، ح‍م‍ی‍د
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
ول‍م‍ن‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اطلاع‍ات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
رش‍د
س‍خ‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ن‍ش‍ر ب‍چ‍ه‌ه‍ا س‍لام‌
ن‍ش‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍ه‍ر
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
پ‍اژن‍گ‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
در غرب چه می گذرد؟ =tsew eht fo esylanA laeR ehT
دبیرسیاقی ، منوچهر، ۱۳۱۲- ؛  قزوین بحرالعلوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۷۳/۵‬,‭د۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی :ضمیمه طبقه بندی [ VI MSD دی .اس .ام .آی .وی ]
آزاد، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۴آ۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی :ماهیت ، پیشگیری ، سازگاری
شفر، مارتین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵‌ش۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت از دیدگاه رفتاری
لیبرت ، رابرت ، ۱۹۴۲- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ل۹‌ش۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی )
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الکلیسم = کلیسم >و اثر سوء الکل بر بدن
تنکابنی ، محمدباقر ؛  تهران نشر مهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی
تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
والدین موثر، فرزند مسئول " آموزش منظم برای کسانی که می خواهند والدینی موفق باشند"
دینک مایر، دان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭د۹و۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  [تهران ] نشر بچه ها سلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فتنه فرنگ
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ). بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری بین المللی
بوسار، آندره ، ۱۹۲۶- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ب۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی برای همه
یزدی ، محمد، ۱۳۱۰- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۴‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم
شهیدی ، محمدحسن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۹‌م۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جرم و شخصیت
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭آ۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سلام بر زندگی ( ماجراهای واقعی از زنان مجرم و بازگشت به عرصه امید و زندگی )
موفق ، حمید ؛  تهران نشر مجموعه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۴۶‬,‭‌م۸‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات روان تنی
ولمن ، بنجامین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹‬,‭و۸‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6