مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۳۶۸. -
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۳۵۹. -
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ای‍ران‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
واق‍ع‍ه‌ ه‍ی‍ج‍ده‍م‌ ت‍ی‍ر۱۳۷۸
 
پدیدآور:
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۴۶-
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
داک‌ ورث‌، ج‍ی‍ن‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
رج‍ای‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ق‍ص‍ود، ۱۳۵۱-
زن‍ده‌دل‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۱-
زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۵-
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ل‍ی‍ن‍زی‌
م‍ج‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
م‍خ‍ت‍اری‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
ول‍وی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ال‍ه‍دی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ق‍ل‍م‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
ب‍در
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
درج‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
رس‍ان‍ش‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ت‍اد ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍خ‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ای‍ران‍گ‍ردان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
ک‍وی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول فقه ، یا، مبانی حقوق اسلامی
مختاری مازندرانی ، محمدحسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران انجمن قلم ایران ، موسسه پژوهشی ابن سینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵۹/۸‬,‭‌م۳۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاهدان شهادت :پژوهشی در دیدگاه قرآن و سیره نظری و عملی معصومین علیهم السلام درباره بازماندگان شهدا و ایتام
ولوی ، علی محمد، ۱۳۳۵- ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۱‬,‭و۸‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جریان پرشتاب طالبان
تهران الهدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷۱/۳‬,‭‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
رنجبر، مقصود، ۱۳۵۱- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۰‬,‭ر۸۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران ستاد صدمین سال میلاد امام خمینی (س )، کمیته تبلیغات و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ت۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (س )
حسنی ، محمدحسن ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ج۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی در روانشناسی ( رفتارشناسی )
عظیمی ، سیروس ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ع۶۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تفسیر IPMM و 2-IPMM برای مشاوران و متخصصان بالینی ...
داک ورث ، جین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۸‬,‭‌ف‍لا۸د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و عاطفه :جنبه های بالینی و اجتماعی
سمینار میان دانشگاهی سیستم های هوشمند( شانزدهمین :۱۳۷۵ : تهران ) ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۲ر۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انسان در مسیر زندگی :گنجینه ای از معارف انسانی از آغاز تا انجام
مجد، محمد، ۱۳۲۱- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌م۳،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نوجوانان
بیابانگرد، اسماعیل ، ۱۳۴۶- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی بزرگسال ( فرایند تشخیص و درمان )
لینزی ؛  تهران درج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استان کردستان
زنده دل ، حسن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران موسسه تحقیقات و انتشارات ایرانگردان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۹ز۱۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کوی دانشگاه به روایت رسانه ها
زکریایی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۱‬,‭و۲۵ز۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی ( در طول سال های دفاع مقدس )
نورمحمدی ، رضا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳ ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیمای پهلوانان
عزیزی ، محمد، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭‌ع۴‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیرت شهیدان :مجموعه گل :مجموعه خاطراتی از سیره عملی شهیدان
رجایی ، غلامعلی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭ر۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9