مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آق‍ام‍ی‍ری‌ -، س‍ی‍درض‍ا -، ۱۳۳۶- ۱۳۹۳ -- . خ‍اطرات‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‌خ‍ان‍م‍ان‍ی‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ص‍ف‍ات‌ رذی‍ل‍ه‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ش‍اوره‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- م‍ش‍اوره‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ه‍اب‍رم‍اس‌ ی‍ورگ‍ن‌- ۱۹۲۹م‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
ب‍ارل‍و، دی‍وی‍د اچ‌.، ۱۹۴۲ - م‌
ب‍ه‍ارل‍و، غ‍ف‍ار
ح‍ی‍دری‌ چ‍روده‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۵-
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹-
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، ل‍ی‍ن‍دا، ۱۹۴۴- ۲۰۰۷ م‌
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍دج‍لال‌، ۱۳۲۶-
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍زگ‍وردون‌
ق‍ادری‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۶۲-
ق‍اس‍م‍ی‌ ف‍اخ‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۵-
ل‍وی‍ن‌، ج‍روم‌ دی‍وی‍د، ۱۹۳۷ - م‌
ن‍خ‍ع‍ی‌، ن‍وذر، ۱۳۴۸-
ن‍وروزی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۱-
پ‍روی‍زی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۹-
پ‍ل‍ت‍ز، لارن‍س‌ آل‍ن‌
ک‍ن‍ف‍چ‍ی‍ان‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۷-
گ‍ارس‍ی‌، پ‍ام‍لا دی‌
 
ناشر:
آرون‌
آوای‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ظری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍ارخ‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ژه‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
دوران‌
رس‍ا
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
طراوت‌
ع‍م‍ران‌
ف‍اراب‍ی‌
ف‍ان‍وس‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار sspS با تاکید بر روش تحقیق و آمار بر اساس سرفصل های مصوب آموزش عالی ...
حیدری چروده ، مجید، ۱۳۴۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل گفتمان معتادان
سلطانی نژاد، امیر، ۱۳۵۹- ؛  تهران طراوت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۸‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بی خانمانی
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۴۹۳‬,‭‌ق۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
بارلو، دیوید اچ .، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب۱۸ر۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شاکله فطری مشاور اسلامی اعتیاد
صدرالسادات ، سیدجلال ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انسان ها و نقص های پنهان
کنفچیان ، حجت الله ، ۱۳۴۷- ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۸۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با مواد مخدر( کشت و تولید در افغانستان و پاکستان :)از نگاه زنده یاد سرتیپ دوم پاسدار سیدرضا آقامیری ( حمید ملکی )
نوروزی ، بهرام ، ۱۳۳۱- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸،‌ن۹‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر :قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۶۸...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و زوج درمانی در اعتیاد
لوین ، جروم دیوید، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۸۶‌خ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
۵۲هفته رفتار درمانی عقلانی هیجانی
گارسی ، پاملا دی ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌گ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر ذهن آگاهی
پلتز، لارنس آلن ؛  اصفهان انتشارات نگارخانه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۸،د۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی :نظام ها، راهبردها و مهارت ها
سلیگمن ، لیندا، ۱۹۴۴- ۲۰۰۷ م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌س۷۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۵۰۲‬,‭آ۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری :قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، آیین نامه اجرائی
تهران دوران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۱۴‬,‭آ۱۳۹۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصرف داروهای نارکوتیک در ایران و جهان
پرویزی ، سعدالله ، ۱۳۴۹- ؛  تهران عمران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر نظریه های اعتیاد به مواد مخدر
نخعی ، نوذر، ۱۳۴۸- ؛  کرمان فانوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۳۵د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی ، پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر - محرک - اینترنت
ابراهیمی مقدم ، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران فارابی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌س۲۲۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترک تدریجی یک دنیا
قاسمی فاخر، محمد، ۱۳۴۵- ؛  تهران انتشارات نظری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۲۴‌ت۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر هابرماس
فینلیسون ، جیمزگوردون ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۷۹۹‬,‭‌ف۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی اعتیاد :تحلیل زیستی روانی اجتماعی
بهارلو، غفار ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۶۵‌س۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9