مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‌ ت‍ف‍اوت‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
درم‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
م‍ج‍ازات‌
م‍ه‍ارت‌ص‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ج‍ارگ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ام‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
اک‍ب‍رزاده‌، رض‍ا
ب‍ی‍دک‍ی‌، رض‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ح‍س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
دس‍ت‍رن‍ج‌، ش‍ه‍رام‌
ده‍ق‍ان‍ی‌ ق‍ن‍ات‍غ‍س‍ت‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
رئ‍ی‍س‌ ق‍ره‌ دروی‍ش‍ل‍و، س‍ج‍اد
رح‍ی‍م‍ی‌ زرج‌ آب‍اد، ن‍ق‍ی‌
ره‍گ‍ذر، ح‍س‍ن‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ش‍ی‍خ‍ی‌، ای‍وب‌
ع‍س‍ک‍ری‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، آی‍ت‌ ال‍ه‌
ق‍اس‍م‍ی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌
ل‍طی‍ف‍ی‌، آرم‍ان‌
واق‍ف‌، لادن‌
ک‍اظم‍ی‌ م‍ه‍ی‍اری‌، ال‍ه‍ام‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
آث‍ارف‍ک‍ر
ادب‍ی‍ات‌ وع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
س‍ب‍ز رای‍ان‌ گ‍س‍ت‍ر
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ف‍ارس‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ک‍رم‍ان‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (گ‍ل‍س‍ت‍ان‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ی‍زد)
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ارزیابی شناختی ، قضاوت اجتماعی و بهزیستی هیجانی در بین افراد مصرف کننده متادون ، آمفتامین و عادی
امانی ، بهنام ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵-۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۰۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی میزان اثربخشی اعمال مجازات ها و محکومیت های جرائم مواد مخدر و نتایج اعمال این مجازات ها در مقابله با مواد مخدر( کرمانشاه )
جعفری ، محمد جواد ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (کرمانشاه )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۹۲۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
میزان شیوع بیماری های همراه روانی و جسمی در متقاضیان مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی ( ارومیه )
سلیمانی ، اسماعیل ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۳۹۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی کیفیت و ارزیابی مداخلات غیردارویی در مراکز درمان اعتیاد استان یزد در سال ۹۴-۹۵
بیدکی ، رضا ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (یزد)   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۳۹۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان ( و کاهش آسیب ) اعتیاد( کرمان )
شیخی ، ایوب ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (کرمان )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۴۵۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تاثیر اعتیاد پدر بر روابط اجتماعی اعضای خانواده ، کارکردهای جامعه پذیری ، نقش اقتصادی و حمایتی خانواده ( شیراز)
رهگذر، حسن ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (فارس )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۴۶۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده زندانیان استان گلستان
اصغری ، علی اصغر ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۵۰۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی الگوهای مختلف کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی و ارائه الگوهای بومی ( تبریز)
واقف ، لادن ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان شرقی )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۵۷۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی سوء مصرف مواد در ارتقاء سلامت عمومی از دیدگاه کارکنان ترک اعتیاد استان گلستان
حسینائی ، علی ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (گلستان )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۶۷۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه فعالیت سیستم های مغزی -رفتاری ، کارکردهای اجرایی و تاب آوری در زنان وابسته به مواد و عادی
کاظمی مهیاری ، الهام ؛  آزاد اسلامی واحد خمین علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۲۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اثربخشی مداخله مهارت آموزی گروهی رفتارهای جنسی ایمن در مردان با اختلالات سوء مصرف مواد در تهران . یک مطالعه ترکیبی
لطیفی ، آرمان ؛  علوم پزشکی تهران بهداشت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین بی تفاوتی اجتماعی وبی تفاوتی نسبت به اعتیاد مطالعه موردی شهر کرمان سال ۹۶
اکبرزاده ، رضا ؛  آزاد اسلامی واحد کرمان ادبیات وعلوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر انگیزش درمان ، پیشگیری از عود و عملکرد خانواده در خانواده صهای افراد مبتلا به سوء مصرف مواد
رئیس قره درویشلو، سجاد ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی رویکردهای سازمان ملل متحد نسبت به مواد مخدر از سال 5491 تا 6102 و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران
قاسمی فرد، علی ؛  روابط بین الملل وزارت امور خارجه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تمایزیافتگی ، نگرش و خطرپذیری نوجوانان نسبت به مواد مخدر
رحیمی زرج آباد، نقی ؛  محقق اردبیلی ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه میزان آگاهی از احکام فقهی حقوقی قاچاق و مصرف مواد مخدر و روانگردان با میزان گرایش به استفاده از مواد مذکور )مطالعه موردی : دانش آموزان دختر 71 ساله ناحیه 2 زاهدان (
عسکری ، مرضیه ؛  آزاد اسلامی واحد زاهدان حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۲۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر
دسترنج ، شهرام ؛  تهران آثارفکر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۴۵،د۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی ( کرمان )
دهقانی قناتغستانی ، احمد ؛  تهران سبز رایان گستر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۶‬,‭د ۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی گروه های مرتبط با معتادان از مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی ( شامل معتادان ، خانواده ، کارکنان درمانی ، نیروی انتظامی و( )... آذربایجان شرقی )
فتحی ، آیت اله ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان شرقی )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر تعهد و عملکرد کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر
کریمی ، امیر ؛  آزاد اسلامی واحد اراک مدیریت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۳۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9