مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : کار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ زن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ف‍ش‍ارروان‍ی‌ ک‍ار
ق‍اچ‍اق‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار --ان‍ض‍ب‍اط
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ارت‍ب‍اط
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ل‍س‍ه‌
۱ .پ‍ل‍ی‍س‌ --ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار.
 
پدیدآور:
اوس‍ت‍ی‍ن‌، ل‍ی‍ن‍داadniL ,nitsuA
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ت‍ب‍ری‍زی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۱-
ت‍م‍پ‍لار، ری‍چ‍ارد
ج‍ی‌، راس‌
دل‌، ت‍ای‍لا
راج‍ر، درک‌
رض‍ائ‍ی‌ راد، م‍ج‍ی‍د
م‍ی‍ل‍ر، راب‍رت‌ ف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۴۴-
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
ه‍گ‍ای‌، ج‍ان‌ ادم‍ون‍د، ۱۹۲۴ - م‌dnumdE nhoJ ,iaggaH .
ه‍ی‌، ج‍ول‍ی‌، ۱۹۴۲-
ک‍ال‍ی‍م‍و، رای‍ج‍اajiaR ,omilaK
ک‍ی‍م‌، وو - چ‍ون‍گ‌، ۱۹۳۶-
ک‍ی‍ن‍ان‌، ک‍ی‍ت‌
 
ناشر:
[ب‍ی‌ ن‍ا]
ب‍ص‍ی‍ر
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ - اداره‌ چ‍اپ‍ ون‍ش‍ر
رس‍ا
رس‍ا، رس‍ان‍ش‌ ؛ وزارت‌ ن‍ف‍ت‌ ، ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍الای‍ش‌ و پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل فشار روانی :چالش تغییر
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم ؟
کینان ، کیت ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت موثر جلسات :چگونه می توان از مشارکت مفید و موثر اشخاص در برگزاری جلسات بهره مند شد
میلر، رابرت فینچ ، ۱۹۴۴- ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴/۵‬,‭‌م۹ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنگفرش هر خیابان از طلاست
کیم ، وو - چونگ ، ۱۹۳۶- ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ک۹۲‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جلسه گروهی
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴۸۵‬,‭‌ج۹‌ج۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آغاز کار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ج۸آ۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انضباط
تمپلار، ریچارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ک۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیتها و حوادث محیطی
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‍ه۴‌م۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجارت شیطانی
تبریزی ، ایرج ، ۱۳۲۱- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۱‬,‭‌ت۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار بهمن ۱۳۸۰
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران ، مدیریت انتشارات و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۶۷۰/۲‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، قانون کار - قانون بیمه بیکاری ... همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی موفقیت در محیط کار
هی ، جولی ، ۱۹۴۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش ایجاد انگیزه در افراد
دل ، تایلا ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۸د۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین چک - مالک و مستاجر - تعزیرات - مالیات - کار - نظام صنفی با ضمیمه آئین نامه های اجرائی
ایران .قوانین و احکام ؛  [تبریز] [بی نا]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زن ها چرا پیش نمی روند؟
اوستین ، لینداadniL ,nitsuA ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۰۵۴/۳‬,‭‌ف‍لا۱۸ز۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هفت راز ارتباطات موثر در کسب و کار
هگای ، جان ادموند، ۱۹۲۴ - م dnumdE nhoJ ,iaggaH . ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۸۱‬,‭‍ه۸‍ه۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عوامل روانی - اجتماعی محیط کار
کالیمو، رایجاajiaR ,omilaK ؛  تهران رسا، رسانش ؛ وزارت نفت ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸۵‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
استرس در سازمان های پلیس و راه های مقابله با آن
رضائی راد، مجید ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی - معاونت پژوهش - اداره چاپ ونشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۹۳۶‬,‭‌ف۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سازگاری باتغییرات زندگی :مهارتهای عملی برای مقابله بافشار روانی
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4