کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- م‍ش‍اوره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- م‍ش‍اوره‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍دج‍لال‌، ۱۳۲۶-
ن‍وری‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ظری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دن‍ی‍ای‌ درون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاکله فطری مشاور اسلامی اعتیاد
صدرالسادات ، سیدجلال ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ابعاد مشاوره اعتیاد در ایران
صدرالسادات ، سیدجلال ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۳‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درخشش ابدی یک اراده
نوریان ، ابراهیم ؛  تهران انتشارات نظری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک