کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
دارون‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍روه‌س‍ن‍ج‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
 
پدیدآور:
آن‍اس‍ت‍ازی‌، آن‌، ۱۹۰۸-
آن‍س‍ل‌، م‍ارک‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۲۹۴-
ت‍ورن‍دای‍ک‌، راب‍رت‌ ل‍د، ۱۹۱۰-
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
راب‍ی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ارل‌
زرگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۸-
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍وت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۳-
م‍ای‌ ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۰۰-
م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
م‍ک‌دون‍ال‍د، ف‍ردری‍ک‌
م‍ی‍الاره‌، گ‍اس‍ت‍ون‌، ۱۹۱۸-
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۱۰-
ن‍ورث‌ وی‌، م‍ری‌
ه‍ال‍ب‍واک‍س‌، م‍ودی‍س‌، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵
ک‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
گ‍وروی‍چ‌، ژرژ، ۱۸۹۴- ۱۹۶۵ . وی‍راس‍ت‍ار
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان آزمایی
آناستازی ، آن ، ۱۹۰۸- ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۸ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل روانشناسی جمعی و روان شناسی اجتماعی
گورویچ ، ژرژ، ۱۸۹۴- ۱۹۶۵ . ویراستار ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌گ۹‌م۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی کاربردی
تورندایک ، رابرت لد، ۱۹۱۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی
سیاسی ، علی اکبر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ، پدیده آئی و تحول شخصیت
مای لی ، ریچارد، ۱۹۰۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۲‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آمار
نصفت ، مرتضی ، ۱۳۱۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر گروه سنجی و پویائی گروهی
نورث وی ، مری ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۳‬,‭‌ن۹د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح روانشناسی طبقات اجتماعی
هالبواکس ، مودیس ، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۶۰۹‬,‭‍ه۲ط۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آزادیهای عمومی و حقوق بشر
طباطبائی موتمنی ، منوچهر، ۱۳۰۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۴۶۹‬,‭ط۲آ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش های آماری
منصورفر، کریم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دفاع اجتماعی
آنسل ، مارک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۲۹‬,‭آ۸د۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معنی و حدود علوم تربیتی
میالاره ، گاستون ، ۱۹۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۸۸۰‬,‭‌م۹‌م۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
مک دونالد، فردریک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۷۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی
زرگری ، علی ، ۱۲۹۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭ز۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جرم شناسی
کی نیا، مهدی ، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان و علم زندانها
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۴۸۱۰‬,‭د۲‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات داروئی
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۴۱/۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات چهارزبانه روانپزشکی " آنسیکلوپدی روانپزشکی "
بهرامی ، غلامرضا، ۱۲۹۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۷‬,‭‌ب۹‌ف۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی
رابینگتن ، ارل ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۷/۵‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2