کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍لام‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- خ‍راس‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍ج‍ی‌ اوغ‍ل‍و، ن‍ژات‌، ۱۹۳۴ - م‌
اش‍ت‍ال‌، اگ‍ون‌
ام‍ی‍دب‍ی‍گ‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۳۶-
ج‍زای‍ری‌، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌
خ‍س‍روی‌، م‍ه‍دی‌
دری‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درس‍ول‌ ،۱۳۳۰-
رح‍ی‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۶-
ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ق‍رن‌ ۱۰ ق‌
م‍ه‍ری‍ن‌، م‍ه‍رداد
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ولاک‌، ژان‌
پ‍وی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌،ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
اش‍ک‍ذر
ال‍م‍ع‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ت‍لاش‌
ج‍ان‍زاده‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ع‍ال‍م‍گ‍ی‍ر
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍ش‍ع‍ل‌، روز ب‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ردان‍ش‌، پ‍وی‍ش‌
گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی
ولاک ، ژان ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۹‬,‭آ۱و۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان گیاهی
جزایری ، غیاث الدین ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۹‬,‭آ۱‌ج۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و شناسایی مواد دارویی گیاهی به روش میکروسکوپی و کرماتوگرافی
اشتال ، اگون ؛  اصفهان مشعل ، روز بهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی جنوب خراسان
پویان ، محسن ، ۱۳۴۲- ؛  مشهد نشردانش ، پویش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌پ۹‌گ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی و نحوه کاربرد آنها برای بیماریهای مختلف در طب سنتی
خسروی ، مهدی ؛  تهران عالمگیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌خ۵‌گ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقش خوراکیها در درمان بیماری ها :با استفاده از آثار دکتر روتنبرگ - دکتر نوریس
مهرین ، مهرداد ؛  [تهران ] گنجینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تولید و فرآوری گیاهان دارویی
امیدبیگی ، رضا، ۱۳۳۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،شرکت به نشر   ، -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۵‬,‭‌ف‍لا۷۵ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طب معجزه گر گیاهی
دریایی ، محمدرسول ،۱۳۳۰- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭د۴۷ط۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طب گیاهی
ابجی اوغلو، نژات ، ۱۹۳۴ - م ؛  تهران تلاش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۲ط۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور گیاهان دارویی
رحیمی نیا، مصطفی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران اشکذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۱۶۴‬,‭ر۳۳‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دهکده سلامتی
ناصری ، محسن ؛  تهران انتشارات طب سنتی و مکمل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭‌ن۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رساله افیونیه
عمادالدین شیرازی ، محمود بن مسعود، قرن ۱۰ ق ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۳۵‬,‭ط۳۴ ۱۲ ‌ج‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک