کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اث‍رف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
اع‍ص‍اب‌ خ‍ودک‍ار -- داروه‍ا
خ‍ودک‍ش‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ارت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
م‍وادم‍خ‍در
وی‍روس‌ اپ‍ش‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ار
پ‍در و ک‍ودک‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- خ‍دم‍ات‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
 
پدیدآور:
آزادی‍ان‌، آن‍وش‌( ه‍وس‍پ‍ی‍ان‌)، ۱۳۱۸-
اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ زاده‌ ، خ‍س‍رو
ب‍روچ‌، دورس‍ی‌
ج‍ه‍ان‍دی‍ده‌، زه‍را
ح‍ی‍دری‍ان‌، زه‍را
داع‍ی‌، ص‍ف‍ر
زرگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۸-
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‌ ، روب‍اب‍ه‌
ص‍ف‍ائ‍ی‌ ، ف‍رش‍ی‍د
طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۳-
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
م‍ق‍ی‍م‌پ‍ورب‍ی‍ژن‍ی‌، خ‍ض‍رال‍ل‍ه‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
م‍ک‌دون‍ال‍د، ف‍ردری‍ک‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
ه‍ی‍ل‍ی‌، چ‍ارل‍ز
ورن‍ر، دی‍وی‍د، ۱۹۳۴ -م‌
ک‍اری‍ر، ال‍ی‍ور
 
ناشر:
ام‍ی‍ری‌
ت‍وس‍ن‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ذوق‍ی‌
ف‍ردوس‌
م‍ازی‍ار
م‍ح‍س‍ن‌ طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
پ‍ی‍ون‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و آمار در روان شناسی و علوم انسانی
داعی ، صفر ؛  تهران پیوند   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره حرفه ای برای معلمان و مشاوران
هیلی ، چارلز ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۵‬,‭‍ه۹‌م۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پزشک خود باشیم
بروچ ، دورسی ؛  تهران توسن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ب۴ط۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی دستگاه عصبی خودکار محیطی
کاریر، الیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۳‬,‭‌ک۲د۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‍ه۴‌ب۹۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقش پدر در تربیت
قائمی ، علی ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] امیری   ، [۱۳۶۶]
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۶‬,‭‌ق۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درباره خطرات و خسارات دخانیات چقدر میدانید؟!
تهران جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیگار آفت جان و روان
طالعی نیا، محسن ، ۱۲۹۳- ؛  [بی جا] محسن طالعی نیا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ط۲‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
نگرشی اپیدمیولوژیک بر مسئله اعتیاد در ایران
شیخ الاسلام ، روبابه ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش سیگار در بروز انفارکتوسهای زودرس و بررسی آماری آن ازسال ۶۱-۶۵ در بیمارستان امام رضا(ع )مشهد
مقیم پوربیژنی ، خضرالله ؛  مشهد ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اعتیادبه ترکیبات وداروهای غیرمخدر ومحرومیت ازآنها
صفائی ، فرشید ؛  مشهد ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۳۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
مک دونالد، فردریک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۷۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی
زرگری ، علی ، ۱۲۹۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭ز۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
عفونتهای ویروس اپشتین بار
ابوالحسن زاده ، خسرو ؛  اصفهان ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
انحراف اجتماعی :انگیزه ها و علل خودکشی
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران منوچهر محسنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های اطلاعاتی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷‬,‭‌م۹‌ش۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مسمومیت باالکل
جهاندیده ، زهرا ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی گرایشهای بیمارگونه روانی وبرخی ویژگیهای اجتماعی درزنان معتاد
حیدریان ، زهرا ؛  تهران ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۱۲۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
امداد پزشکی
ورنر، دیوید، ۱۹۳۴ -م ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۳۹۳‬,‭و۴‌ج۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش ساده ذخیره و بازیابی اطلاعات در مراکز اسناد
آزادیان ، آنوش ( هوسپیان )، ۱۳۱۸- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3