کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍رار ج‍رم‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍ص‍اص‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۲-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
رس‍ائ‍ی‌ن‍ی‍ا، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۴-
ره‍ام‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۳۵
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ی‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱-
غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اس‍ک‍ن‍در
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍اج‍د
خ‍ط س‍وم‌
خ‍ورش‍ی‍د
دان‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دی‍دار
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌: پ‍رش‍ک‍وه‌
ف‍ردوس‍ی‌
ف‍ی‍ض‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍ن‍ور
م‍ول‍ف‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر س‍م‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش قصاص ( جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۳‬,‭ز۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان برداشتی از منابع اسلامی مقررات داخلی و بین المللی
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت : پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۱۰‬,‭‌ش۸‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( مطالعه تطبیقی ...)
میرمحمدصادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۶۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ، ۱۲۸۱- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ع۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی " جرایم علیه ( "تمامیت جسمانی ، صدمات معنوی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی )
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران انتشارات ماجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش تعزیرات
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران فیض   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭ز۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :قانون قصاص قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
نعیمی ، مهدی ؛  تهران منور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳۷۵‬,‭‌ن۷‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل قضائی از قوانین جزائی :سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری ۱ و ۲ تهران
محمدپور، اسکندر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان و علم زندانها
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۴۸۱۰‬,‭د۲‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور( از اول سال ۱۳۵۸ تا اواخر سال ۱۳۷۷)
رسائی نیا، ناصر، ۱۳۱۴- ؛  تهران نشر سمن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۵۵‬,‭ر۵‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین جزائی با آخرین اصلاحات به ضمیمه آراء وحدت رویه شامل متن بازنگری شده قانون اساسی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی شامل :قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری قانون مجازات اسناد سجلی با آخرین اصلاحات و الحاقات قوانین مجازات اسلامی شامل حدود و قصاص و دیات و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزائی
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران روزنامه رسمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران
شیری ، عباس ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۴۰‬,‭‌ش۹‌س۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حقوقی - جرم شناختی تکرار جرم
غلامی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۴۹‬,‭‌غ۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزایی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
منصور، جهانگیر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۷۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی
رهامی ، محسن ،- ۱۳۳۵ ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۹۶۰‬,‭ر ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2