کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ود -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ اح‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌(ک‍ن‍گ‍ره‌۶۰ .) ش‍ع‍ب‍ه‌ آک‍ادم‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
ق‍اچ‍اق‌ م‍واد م‍خ‍در
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ارای‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍ف‍ت‌، س‍ع‍ی‍ده‌، ۱۳۵۵-
ب‍ک‌، ج‍ودی‍ت‌
ب‍ی‍ات‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ج‍ان‌ زاده‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌، م‍ه‍ران‌
ح‍ی‍درن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دس‍ت‍رن‍ج‌، ش‍ه‍رام‌
زم‍ان‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌
ص‍اب‍ر، ف‍اطم‍ه‌
ع‍ف‍ت‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ف‍دای‍ی‌ ده‌ چ‍ش‍م‍ه‌، س‍م‍ی‍ه‌
م‍ت‍ی‍ک‌، ری‍چ‍ارد ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
م‍دن‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ه‍رم‍ن‍د، اح‍م‍د
م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر، ۱۳۴۰-
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، ن‍گ‍ار
گ‍ل‍ه‌ دار، م‍ج‍ی‍د
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌ ت‍ی‌
ی‍ال‍وم‌، اروی‍ن‌ دی‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ث‍ال‍ث‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اص‍ل‌
دان‍ژه‌
زه‍ره‌ون‍د
ن‍ش‍ر دی‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت با اوپیوم در اطفال زیر ۲ سال بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم تهران در طی سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۸
زمانی ، نسیم ؛  دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی و پیشگیری از عود مردان وابسته به مواد در مرکز اجتماع درمان مدار شهر اصفهان
کریمیان ، نگار ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در مردان معتاد و غیر معتاد
صابر، فاطمه ؛  دانشگاه گیلان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
کیفیت زندگی وابستگان به مواد و ارتباط آن با سلامت روانی
عفتی ، مرضیه ؛  دانشگاه گیلان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۵۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مواد روان گردان در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
جان زاده گلوگاه ، مهران ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشکده حقوق ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر اعتیاد( روان گردان )در میان زنان ( مطالعه موردی :کمپ چیتگر)
بیاتی ، پروانه ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
قاچاق مواد مخدر و امنیت ملی ایران ( با مدخلی بر عملکرد سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان )
گله دار، مجید ؛  دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۶۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد شهر مشهد
حیدرنژاد، علیرضا ؛  دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۶۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
دیپلماسی مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران
دسترنج ، شهرام ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد آشتیان ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۶۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر چند رسانه ای آموزشی مواد توهم زا بر نگرش و آگاهی دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۹۰
فدایی ده چشمه ، سمیه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد در ایران
مدنی ، سعید ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از لغزش
گورسکی ، ترنس تی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی گروهی :مباحث نظری و کاربردی
یالوم ، اروین دی ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ی۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی :مبانی و فراتر از آن
بک ، جودیت ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ب۸۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی و اداری همراه با آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه اجتماعی و امر درمان اعتیاد
الفت ، سعیده ، ۱۳۵۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مشارکت اجتماعی
موسوی ، میرطاهر، ۱۳۴۰- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۷۱‬,‭‌م۸د۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بادام های تلخ :گزارش داستان های واقعی و تحلیل روانی ، اجتماعی از آسیب ها
مهرمند، احمد ؛  ارومیه حسینی اصل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ه ۸۶۲۷‌ب۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات :پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه مواد مخدر
تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۱۵‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درمان های دارویی وابستگی به مواد افیونی
متیک ، ریچارد فیلیپ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9