کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
prevalence
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
اخ‍ت‍ل‍ال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رزی‌
اع‍ت‍ی‍اد - درم‍ان‌
ب‍ن‌ ل‍ادن‌(خ‍ان‍دان‌)
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
خ‍وش‌ب‍ی‍ن‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
داروه‍ا --س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌--درم‍ان‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ --ق‍رن‌۲۰ م‌
درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ف‍رزن‍دان‌ ال‍ک‍ل‍ی‌ه‍ا
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د
ب‍ر، ادوارد
ب‍رای‍د، ب‍رای‍ان‌ ای‌
ب‍زم‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌
ج‍ان‌ ب‍زرگ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌
زدک‌، ب‍ت‌ ای‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ص‍ادق‌
ص‍ب‍اح‍ی‌، زری‍ن‌ت‍اج‌
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
لارس‍ن‌، ارن‍س‍ت‌
م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‌ی‌.
م‍ح‍م‍ودع‍ل‍ی‍ل‍و، م‍ج‍ی‍د
م‍ی‍رز، ل‍ارن‍س‌ اس‌
ن‍ی‍ک‍ولاوس‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
پ‍اپ‍ال‍ی‍ا، دای‍ان‌ ای‌
ک‍ل‌، اس‍ت‍ی‍و
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
اطلاع‍ات‌
اطل‍اع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
اوح‍دی‌
ث‍ال‍ث‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
راز ن‍ه‍ان‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍رم‍ن‍ش‌
ل‍ی‍وس‍ا
م‍ه‍رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی ( با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری )
رونق ، یوسف ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیداری درون :رویکرد حلقه زندگی بر بهبودی از اعتیاد
نیکولاوس ، مارتین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ن۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی قانونی ۲۰۰۷
زدک ، بت ای ؛  تهران سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۶۰‬,‭ز۴د۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان مشکلات روانی
تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۵۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی وابستگی به مواد(:سبب شناسی ، تشخیص و درمان اعتیاد)
بزمی ، نعیمه ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب۴ر ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیمرغ طلایی
صباحی ، زرین تاج ؛  تهران راز نهان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۸،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جنایات سازمان یافته فراملی
سلیمی ، صادق ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌س۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای قدیمی حقایق جدید : آن سوی سندرم کودک بزرگسال
لارسن ، ارنست ؛  تهران اوحدی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۱۳۲‬,‭‌ل۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت مرزی
محمودعلیلو، مجید ؛  تهران کتاب ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۹۱ ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هفت ترس کشنده
بر، ادوارد ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۳‬,‭‌ی۴‌ه۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر)
میرز، لارنس اس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۳‬,‭‌م۲‌پ ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد و تحول انسان
پاپالیا، دایان ای ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌پ۱۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماجرای جدال دیو و فرشته
اختیاری ، حامد ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲‍ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان اختلال مصرف مواد محرک ، بر اساس مدل سرپایی و فشرده ماتریکس سوءمصرف مواد
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ط۲ر ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بن لادن ها: داستان زندگی و ثروت یک خاندان
کل ، استیو ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۱۱۲۹‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی همه گیرشناسی اختلالات رونی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد در هرات -افغانستان
جعفری ، حسین ؛  دانشگاه شیراز علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اخلاق ، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان
جان بزرگی ، مسعود ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۱۷‬,‭‌ج۲۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خوش بینی آموخته شده
مارتین ای .پ ی . ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۴۷۷‬,‭‌س۸‌خ ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استرس ،آسیب روحی و مصرف مواد
براید، برایان ای ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۳۵‌ف‍لا۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9