کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
اخ‍ت‍ل‍ال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رزی‌
ارت‍ب‍اط
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌--ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍اطره‌ان‍گ‍ی‍ز
اع‍ت‍ی‍اد - درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر
ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ای‍ن‍گ‍رام‌، ری‍ک‌ ای‌
ب‍زم‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌
ب‍ه‍ارل‍و، غ‍ف‍ار
ت‍وئ‍رس‍ک‍ی‌، آب‍راه‍ام‌، ۱۹۳۰ - م‌
ج‍ول‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ ام‌
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‌ی‌
طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۷-
ف‍ری‍ش‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌
م‍ارک‍ووی‍ت‍س‌، ه‍ال‌، ۱۹۵۵ - م‌
م‍ای‍رز، دی‍وی‍د
م‍ح‍م‍ودع‍ل‍ی‍ل‍و، م‍ج‍ی‍د
م‍ک‍ی‌، م‍ت‍ی‍و، ۱۹۴۸ - م‌
م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۷ - م‌
ه‍ورووی‍ت‍ز، م‍اردی‌ ج‍ان‌
وی‍دوس‍ون‌، م‍ارک‌، ۱۹۷۳ - م‌
وی‍گ‌، ه‍ی‍ث‍ر ب‍ارن‍ت‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د :ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی وابستگی به مواد(:سبب شناسی ، تشخیص و درمان اعتیاد)
بزمی ، نعیمه ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب۴ر ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمینه های آسیبشناسی روانی
اینگرام ، ریک ای ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف‍لا ۹‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت مرزی
محمودعلیلو، مجید ؛  تهران کتاب ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۹۱ ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری
تهران کتاب ارجمند :نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭د ۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پ ی ؛  تهران کتاب ارجمند , :ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۸۹ , ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۷۷آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی سلامت ( با رویکرد پزشکی )
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RV‬,‭۲۶/۵‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درمان سندرم های پاسخ به استرس
هوروویتز، ماردی جان ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری :ماهیت ، علل و پیش گیری با ضمیمه ماهیت و پیش گیری از پرخاشگری از دیدگاه اسلام
ابوالمعالی ، خدیجه ؛  تهران bتلفن ناشر :04028988 ،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌پ۴،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان ( آثار ، کاربردها و عوارض جانبی )
جولین ، رابرت ام ؛  تهران bتلفن ناشر :20077988 کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۱۵‬,‭‌ج۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرز فکر اعتیادآور :خودفریبی را درک کنیم
توئرسکی ، آبراهام ، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌ت۹ط۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رفتار متقابل ( تحلیل تبادلی : )۱۰۰ نکته ،۱۰۰ تکنیک
ویدوسون ، مارک ، ۱۹۷۳ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷،و۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماری ها و اختلال های شخصیت
مارکوویتس ، هال ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۴‬,‭‌م۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
مایرز، دیوید ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بازتوانی در روانپزشکی :مبانی بازتوانی روانی - اجتماعی براساس روانپزشکی جامعه نگر
طاهرخانی ، حمید، ۱۳۵۷- ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹/۵‬,‭ط۲‌ب۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد
میلر، ویلیام ریچارد، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌م۹۶‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت
ویگ ، هیثر بارنت ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۵‬,‭و۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
فریش ، مایکل بی ؛  تهران ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹،‌ف۴۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان سوءمصرف مواد برای نوجوانان و بزرگسالان :مرجع بالینی برای درمان عملی
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیام ها :ارتباط موثر با همسر، فرزندان ، همکاران ، و افراد ناآشنا
مکی ، متیو، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۰‬,‭‌م۷۸‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی اعتیاد :تحلیل زیستی روانی اجتماعی
بهارلو، غفار ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۸۶۵‌س۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2