کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادراک‌
ال‍ک‍ل‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ت‍ری‍اک‌
ت‍وت‍ون‌
خ‍ون‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ردش‌ خ‍ون‌
س‍رطان‌
س‍ی‍گ‍ارت‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ن‌
م‍وادم‍خ‍در
وی‍روس‌ اپ‍ش‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ار
ک‍ب‍د
ک‍ودک‍ان‌
ک‍وک‍ائ‍ی‍ن‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ زاده‌ ، خ‍س‍رو
اش‍ت‍ال‌، اگ‍ون‌
خ‍دی‍وی‌ ، ن‍اص‍ر
رض‍ای‍ی‌، زه‍را
ش‍ج‍اع‍ی‌ چ‍اغ‍رون‍د، ش‍ه‍رام‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ع‍م‍ران‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ص‍ان‍ع‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ص‍ان‍ع‍ی‌، ص‍ف‍در، ۱۳۰۹-
ص‍م‍ص‍ام‌ ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۷-
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ژگ‍ان‌
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ف‍اروق‌ ، ه‍ادی‌
ق‍اض‍ی‌ زاده‌، ام‍ی‍رف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
م‍ن‍ص‍وری‌ راد، س‍وس‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، اص‍غ‍ر
ن‍واب‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
ورن‍ون‌، م‍گ‍دال‍ن‌ دوروت‍ه‌آ، ۱۹۰۱-
ک‍ی‍وان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍ک‍ت‍ائ‍ی‍ان‌ ، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
م‍ش‍ع‍ل‌
م‍ش‍ع‍ل‌، روز ب‍ه‍ان‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی احساس و ادراک
ورنون ، مگدالن دوروته آ، ۱۹۰۱- ؛  اصفهان مشعل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آرامش روانی و مذهب
صانعی ، صفدر، ۱۳۰۹- ؛  اصفهان کنکاش   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ص۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
سیگار و سلامتی ، سیگار و سیستم اندوکرین ، مقایسه هورمونهای جنسی و تیروئید قبل و بعد از کشیدن یک عدد سیگارت در مردان جوان ایرانی
صانعی ، حمید ؛  اصفهان ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
سیروزها
میرمحمدصادقی ، اصغر ؛  اصفهان ۱۳۴۳-۱۳۴۴
شماره راهنما: ۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی داروهای آرامش بخش و خواب آوردرپزشکی گذشته ایران وارئه فرمولاسیون داروئی مناسب
رضایی ، زهرا ؛  اصفهان ۱۳۶۷-۶۸
شماره راهنما: ۱۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیشترین سن شروع ومدت سیگار کشیدن
شجاعی چاغروند، شهرام ؛  اصفهان ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آماری مواردی که باتشخیص سیروزازسال ۶۹ تا۶۴دربخش داخلی بیمارستان فیض بستری شده اند۰
عسگری ، مژگان ؛  اصفهان ۱۳۶۹-۷۰
شماره راهنما: ۲۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آماری مسمومیت بامشتقات تریاک دربخش مسمومین بیمارستان خورشیداصفهان درسال ۱۳۶۴
صالحی عمران ، محمدتقی ؛  اصفهان ۱۳۶۵
شماره راهنما: ۲۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه الکل خون و بزاق
کیوان ، حسین ؛  اصفهان ۱۳۵۴
شماره راهنما: ۲۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آلکالوئیدهای کوکاوخواص آن
یکتائیان ، عباس ؛  اصفهان ۱۳۳۴-۳۵
شماره راهنما: ۳۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
پرستاری بیماروکمکهای اولیه درباره مسمومین ومغروقین ومضروبین
قاضی زاده ، امیرفرهنگ ؛  اصفهان ۱۳۴۱
شماره راهنما: ۴۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
کاردیومیوپاتی بدون بزرگی قلب درالکلیسم
فاروق ، هادی ؛  اصفهان ۱۳۵۲-۵۳
شماره راهنما: ۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و شناسایی مواد دارویی گیاهی به روش میکروسکوپی و کرماتوگرافی
اشتال ، اگون ؛  اصفهان مشعل ، روز بهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان و داروهای طبیعی :مفردات پزشکی مواد موثر، خواص درمانی ، موارد استعمال
صمصام شریعت ، هادی ، ۱۳۱۷- ؛  اصفهان روزبهان   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌ص۸‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراکسیونهای چربی خون ،روی ،قند،پلاکت ،GCE
علیپور، محمد ؛  اصفهان ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
عفونتهای ویروس اپشتین بار
ابوالحسن زاده ، خسرو ؛  اصفهان ۱۳۶۶-۶۷
شماره راهنما: ۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بحث اتیولوژیک درباره سیروز
نوابی نائینی ، پروین ؛  اصفهان ۱۳۵۲
شماره راهنما: ۶۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
اسلام وبهداشت
خدیوی ، ناصر ؛  اصفهان ۱۳۳۹-۴۰
شماره راهنما: ۵۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه شیوع سیگارکشیدن دربین بیماران بستری دربخشهای روانپزشکی وداخلی مردان بیمارستان خورشید اصفهان درسال ۱۳۶۸
محمدی ، عبدالعلی ؛  اصفهان ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۷۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین مقدار گازکربن منواکسید،توتون وتنباکوی موردمصرف درایران
منصوری راد، سوسن ؛  اصفهان ۱۳۶۴
شماره راهنما: ۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9