کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ن‍ک‍اش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ درم‍ان‌ م‍دار
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍اه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آوای‌ م‍ه‍ر وطن‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ک‍م‍ال‌گ‍رای‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ب‍ش‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اف‍ش‍ار، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۶-
دی‌ ل‍ئ‍ون‌، ج‍ورج‌
ص‍ان‍ع‍ی‌، ص‍ف‍در، ۱۳۰۹-
غ‍ی‍اث‌، م‍ج‍ی‍د
ل‍س‍ت‌، ج‍ان‌،- ۱۹۲۶
م‍ه‍رآب‍ادی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ع‍ص‍ر ک‍ن‍ک‍اش‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
ک‍ن‍ک‍اش‌aدان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آرامش روانی و مذهب
صانعی ، صفدر، ۱۳۰۹- ؛  اصفهان کنکاش   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ص۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اجتماع درمان مدار :نظریه ، مدل و روش جدیدترین رویکرد درمان اعتیاد
دی لئون ، جورج ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭د۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پیشگیری از عود اعتیاد
اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶‌ع۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه [ 01xایکس ده :]خودآموز پیشگیری از بازگشت به اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خانواده :برای پیشگیری از مصرف سیگار، الکل و مواد درنوجوانان
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان جلسات روانی - آموزشی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ف‍لا۲۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عطش برای بهبودی :خودآموز پیشگیری از بازگشت به اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سفر امید :آموزش خانوده های معتادین
ابراهیمی بشکانی ، علی اکبر، ۱۳۳۷- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اپیدمیولوژی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
لست ، جان ،- ۱۹۲۶ ؛  اصفهان کنکاش aدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۵۱‬,‭‌ل ۵‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کامل گرایی و سلامت روان
افشار، حمید، ۱۳۴۶- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۳۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ک۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و پیشگیری از بیماری های ویروسی هپاتیت و ایدز
غیاث ، مجید ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۴۸‬,‭‌غ ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت و بهبودی از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی برای سوءمصرف کنندگان مواد :راهنمای درمان مبتنی بر مراحل تغییر
اصفهان bتلفن ناشر : ۶۲۵۸۰۴۹ ۰۳۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان ارتش . کنکاش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی :اصول و راهکارهای تغییر رفتارهای اعتیادی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۶۲۵۸۰۴۹ ۰۳۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان ارتش . کنکاش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۶،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشگیری از اعتیاد با رویکرد مهارتهای زندگی
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲آ۷۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گام بعدی برای زندگی بهتر ( : کتابچه کار پیشگیری از بازگشت به اعتیاد)
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۲‌گ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خانواده محور رمز درمان شیشه
مهرآبادی ، احمد ؛  تهران عصر کنکاش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک