کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌
آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍گ‍رش‍ی‌
ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ارت‍ب‍اطی‌
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ی‌
زن‍ان‌ ت‍ن‌ ف‍روش‌
س‍اخ‍ت‍ار و م‍ح‍ت‍وای‌ اخ‍ب‍ار و م‍طال‍ب‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در
ف‍رزن‍دان‌ م‍ع‍ت‍اد و غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ف‍ره‍اد
ام‍ی‍ن‍ی‌ خ‍وئ‍ی‌، ن‍اص‍ر
اورک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ح‍م‍زه‌ئ‍ی‌، م‍ه‍دی‍ه‌
رس‍ول‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ش‍ی‍رزاد، ک‍ب‍ری‌
ص‍در ج‍ه‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ع‍ب‍دال‍رس‍ول‍ی‌، رض‍ا
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ پ‍ور چ‍ن‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍دال‍ت‍ی‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌، ه‍ان‍ی‍ه‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍رج‌پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ق‍ادری‌، س‍ل‍م‍ان‌
واح‍دی‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
وطن‌ دوس‍ت‌، ی‍زدان‌
پ‍ازان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین طول مدت اعتیاد و برخی ویژگیهای اجتماعی زنان معتاد
شیرزاد، کبری ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۰-۸۱
شماره راهنما: ۴۸۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه اعتیاد نوجوانان و جوانان با شیوه های فرزندپروری والدین و ساختار خانواده
واحدیان ، مجتبی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی [۸۲-۸۳]
شماره راهنما: ۲۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و اعتیاد والدین بر میزان گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه ۱۶ ، شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۲-۸۳
پازانی ، فریبا ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۳۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوهای نگرشی و ویژگیهای شخصیتی نوجوانان معتاد در مقایسه با نجوانان عادی
فرج پور، محمد ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۹۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه منبع کنترل ، شیوه های مقابله ای و باورهای غیرمنطقی افراد ( ۲۰-۴۰ ) معتاد و عادی استان بوشهر و ارائه راهبردهایی جهت بازپروری معتادان
امینی خوئی ، ناصر ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۹۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تفاوت هوش هیجانی معتادان دارای سابقه بازگشت و بهبود یافتگان با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی با - اون
عدالتی اسمعیل زاده ، هانیه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۵۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر جلوگیری از عود مکرر معتادان در شهر کرمان
گلستانی ، فاطمه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۵۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر اعتیاد براساس نظریه آگنیو
عبدالرسولی ، رضا ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین هیجان خواهی ، سبک های هویت و میزان اعتیاد پذیری دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران
عظیمی ، مرتضی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ی روانشناسی وعلوم تربیتی
شماره راهنما: ۶۲۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی روش درمان شناختی - رفتاری تلفیقی با مدیرت خشم بر خودکارآمدی ، سبکهای مقابله ای ، کنترل میل به مصرف مواد وپیشگیری از بازگشت (عود )درگروهی از درمانجویان وابسته به مواد مخدر
اورکی ، محمد ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۵۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثر بخشی درمان مبتنی برالگوی فرا نظری گروهی برسوء مصرف مواد مخدر( تریاک ) در دو شکل دو مرحله ای وتحلیل مراحل تغییر این الگو درمعتادان مراکز دولتی و خصوصی شهر سنندج
اصغری ، فرهاد ؛  دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ۱۳۸۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۲۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوهای نگرشی و ویژگیهای شخصیتی نوجوانان معتاد در مقایسه با نوجوانان عادی
فرج پور، محمد ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۵۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت رفتارپرخطر جنسی زنان تن فروش معتاد مراجعه کننده به مراکز گذری و درمان اعتیاد شهر تهران
قادری ، سلمان ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۷-۸۸
شماره راهنما: ۶۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرسیرجان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر
عبدالله پور چناری ، مرتضی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
ساختار و محتوای اخبار و مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان ، اطلاعات ، اعتمادملی در سال ۱۳۸۵-۸۶
حمزه ئی ، مهدیه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده علوم اجتماعی ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۶۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد تربیتی والدین نسبت به فرزندان معتاد و غیرمعتاد
وطن دوست ، یزدان ؛  دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده علوم اجتماعی )
شماره راهنما: ۶۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش مولفه های تاب آوری بر کاهش اعتیادپذیری و تغییر نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت به مصرف مواد
زرین کلک ، حمیدرضا ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تاب آوری و کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان کبودرآهنگ ( استان همدان )
رسولی ، فاطمه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹-۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
جعفری ، عیسی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان
صدر جهانی ، سمیه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۸۹-۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2