کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [ب‍ی‌ ج‍ا]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -- ق‍رن‌۱۹
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
س‍لام‍ت‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ س‍م‌ زدای‍ی‌ ش‍ده‌
پ‍رس‍ش‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
ت‍ه‍ران‍ی‌زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
ش‍پ‍رد ، اس‍ک‍ات‌
طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۳-
ف‍خ‍ی‍م‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
ل‍وک‍اری‍ن‍ی‌ ، اس‍پ‍ارت‍اک‍و
ه‍وگ‍و، وی‍ک‍ت‍ور م‍اری‌، ۱۸۰۲- ۱۸۸۵
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر، ۱۹۱۳- ۱۹۶۰
 
ناشر:
[ب‍ی‌ ن‍ا]
[س‍اح‍ل‌]
آوای‌ ن‍ور
دف‍ت‍ر ارت‍ب‍اطات‌ و آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دف‍ت‍ر ش‍ورای‌ ج‍ذب‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ص‍ادق‌ ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، م‍ه‍رداد ح‍م‍ی‍دی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌
م‍ح‍س‍ن‌ طال‍ع‍ی‌ن‍ی‍ا
ن‍ش‍ر ب‍ش‍ارت‌
ن‍ش‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌
ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍خ‍ی‍م‍ی‌ اب‍ه‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غزاله در دام اعتیاد و باند مافیا :پیشگیری از مصرف مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [بی جا] آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار آفت جان و روان
طالعی نیا، محسن ، ۱۲۹۳- ؛  [بی جا] محسن طالعی نیا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ط۲‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد غیرمجاز داروها در ورزش ( دوپینگ )
جاویدان نژاد، صادق ؛  [بی جا] صادق جاویدان نژاد، مهرداد حمیدی ، سعدالله محمدی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ج۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گلچینی از سروده های ستوده :برگ سبز
فخیمی ابهری ، نصرت الله ، ۱۳۲۸- ؛  [بی جا] نصرت الله فخیمی ابهری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۹‬,‭‌خ۸۴‌گ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیگانه
کامو، آلبر، ۱۹۱۳- ۱۹۶۰ ؛  [بی جا] نشر نشانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۳۴‬,‭‌ف‍لا۸۳‌ب۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گوژپشت نتردام
هوگو، ویکتور ماری ، ۱۸۰۲- ۱۸۸۵ ؛  [بی جا] نشر بشارت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۵۲۸‬,‭‌گ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور
تهرانی زاده ، محسن ، ۱۳۳۵ - ، گردآورنده ؛  [بی جا] دفتر شورای جذب نخبگان   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در ارتقای سلامت
دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت ؛  [بی جا] دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭د۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هوشیاری ، توانایی ، زندگی
شپرد ، اسکات ؛  [بی جا] سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جوانان و اعتیاد
لوکارینی ، اسپارتاکو ؛  [بی جا] [ساحل ]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ل۹‌ج۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی مشارکت های مردمی
[بی جا] سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۴۰۵‬,‭‌ک۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پرسشنامه نمونه
ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  [بی جا] [بی نا]   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۳۵۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی و مقایسه سلامت روان معتادان گمنام بامعتادان سم زدایی شده غیرعضو
[بی جا] [بی نا]   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۶۴۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک