کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : [ب‍ی‌ ن‍ا]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ در م‍ع‍ت‍ادان‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد
اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ارزش‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
اطل‍س‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد--پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -ای‍ران‌- اش‍ن‍وی‍ه‌-- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا
اف‍راد م‍ع‍ت‍اد
اک‍س‍ت‍ازی‌
خ‍ان‍واده‌ و اع‍ت‍ی‍اد
رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر
ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍رس‍ش‌
گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ج‍ام‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ص‍ور ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌
درگ‍اه‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍وس‍وی‌، ح‍ام‍د
ک‍ری‍م‍ی‌ ن‍ژاد، س‍ام‍ر
 
ناشر:
[ب‍ی‌ ن‍ا]
ب‍ی‌ ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای نظری حراست فرهنگی ( ۳ :)دانشجو و اعتیاد
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دفتر مرکزی حراست ؛  [تهران ] [بی نا]   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭و۴ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین چک - مالک و مستاجر - تعزیرات - مالیات - کار - نظام صنفی با ضمیمه آئین نامه های اجرائی
ایران .قوانین و احکام ؛  [تبریز] [بی نا]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی علل و عوامل موثر براعتیاد دراستان کهکیلویه وبویر احمد
کریمی نژاد، سامر ؛  تهران بی نا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۳۵۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مواد مخدر اعتیاد و طنز
درگاهی ، زین العابدین ؛  تهران [بی نا]   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۳۷۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پرسشنامه نمونه
ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  [بی جا] [بی نا]   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۳۵۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
اطلس تفصیلی بدن انسان
جامع ترین راهنمای مصور بدن انسان ؛  تهران [بی نا]   ، ۷۵
شماره راهنما: ۲۲۰س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات پذیرفته شده همایش ملی بسترهای پیشگیری از اعتیاد :شهرستان اشنویه -۶تیرماه ۱۳۹۰
محمدنژاد، علیرضا ؛  اشنویه [بی نا]   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌م۳‌چ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مبسوط مقالات اولین همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی :شهرستان اشنویه ۷خرداد۱۳۹۴
اشنویه [بی نا]   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌چ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی موثر بر آن
سازمان زندانها واقدامات تامین و تربیتی استان لرستان ؛  لرستان [بی نا]   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴۱۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
رابطه بین پایبندی به ارزشهای مذهبی و میزان اعتیاد در پسران نوجوان
تهران [بی نا]   ، ۱۳۸۵-۸۶
شماره راهنما: ۴۲۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مقایسه اختلال شخصیت و پرخاشگری در افراد و خانواده های آنها
مرکز ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد(کلینیک رها) ؛  کرمانشاه [بی نا]   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۴۲۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کتابچه راهنمای مجموعه آموزش باز آموزی کارشناسان کاهش تقاضا در زمینه روش های موثر آگاهسازی
تهران [بی نا]   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۴۲۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در افراد معتاد و افراد عادی در استان مازندران
موسوی ، حامد ؛  مازندران [بی نا]   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۴۴۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
درمان تاثیر سوء مصرف بلند مدت اکستازی ( درمان بلند مدت مصرف کنندگان اکستازی )
تهران [بی نا]   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴۴۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
گزارش همایش اعتیاد و اختلالات فیزیولوژیک در شهرستان بروجرد
بروجرد [بی نا]   ، ۱۳۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۴۴۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی و مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و اقتصادی اثر روانگردانهای صنعتی و شیمیایی بر روی جوانان دختر و پسر ۱۸-۲۸ سال
تهران [بی نا]   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۴۵۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح پایلوت کاهش آسیب در معتادان خیابانی و جمعیت پرخطر وابسته (۸۲-۸۳)
تهران [بی نا]   ، ۸۲-۸۳
شماره راهنما: ۴۶۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت رفتارهای پرخطر(مواد مخدر و زندان )
تهران [بی نا]   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴۶۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اجمالی شاخصهای ارتباطی اعتیاد درTI
تهران [بی نا]   ، [بی تا]
شماره راهنما: ۴۶۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل گرایش به اعتیاد راههای پیشگیری و درمان آن در استان خراسان جنوبی
مشهد [بی نا]   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۶۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3